برنامه های آینده موسسه

شناسه صفحه : [NDcw]

1) گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي
2) ارتقا وضعيت آموزشي و پژوهشي
3) بومي سازي رشته هاي جديد
4) همكاري پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي معتبر
5) گسترش و تعميق نظام ارتباطي دانشگاه با دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه هاي منطقه