رشته های تحصیلات تکمیلی

شناسه صفحه : [NDg1]

رشته              مدیر گروه      چارت  
حسابداری        دکتر خسرو فغانی ماکرانی دریافت

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی   

   مراد عباسی گلمایی دریافت 

مدیریت بازرگانی

دکتر علیرضا زمانیان دریافت

فقه و حقوق جزا

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی دریافت

حقوق خصوصی

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی دریافت
روانشناسی ورزشی دکتر علی دوستدار

دریافت

بانکداری اسلامی

دکتر زهرا مژده دریافت
روانشناسی تربیتی دکتر علی دوستدار دریافت
مدیریت مالی    
مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی    

 

آخرین اخبار