رشته های تحصیلات تکمیلی

شناسه صفحه : [NDg1]

رشته              مدیر گروه      چارت  
حسابداری        دکتر خسرو فغانی ماکرانی دریافت

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی   

   مراد عباسی گلمایی دریافت 

مدیریت بازرگانی

دکتر علیرضا زمانیان دریافت

فقه و حقوق جزا

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی دریافت

حقوق خصوصی

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی دریافت
روانشناسی ورزشی دکتر علی دوستدار

دریافت

بانکداری اسلامی

دکتر زهرا مژده دریافت

 

آخرین اخبار