رشته های تحصیلات تکمیلی

شناسه صفحه : [NDg1]

رشته              مدیر گروه      چارت  
حسابداری        دکتر سید رسول معصومی دریافت

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی   

   مراد عباسی گلمایی دریافت 

مدیریت بازرگانی

  دریافت

فقه و حقوق جزا

دکترشاکری دریافت

حقوق خصوصی

دکترشهرام اصغری  دریافت
روانشناسی ورزشی دکتر علی دوستدار

دریافت

بانکداری اسلامی

دکتر زهرا مژده دریافت
روانشناسی تربیتی دکتر علی دوستدار دریافت
مدیریت مالی   دکتر سید رسول معصومی  
مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آقای علیمرادی  
حقوق جزا وجرم شناسی دکتر شاکری  

 

آخرین اخبار