حراست

شناسه صفحه : [NTM1]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 حامد قاسمی رئیس واحد حراست
2 مرتضی بخشنده کارشناس حراست
3 لیلا رجبی کارشناس حراست
4 باقر ولی زاده نگهبان و کارشناس حراست
5 بلال بخشنده نگهبان و کارشناس حراست
6 رجب کریمی نگهبان و کارشناس حراست