هیات موسس

شناسه صفحه : [NTMy]

نام و نام خانوادگی: عباسعلی بهاری اردشیری

مدرک: دکتری زبان و ادبیات عرب

مرتبه علمی: استادیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 نام و نام خانوادگی: فخرالدین اصغری آقمشهدی 

 مدرک: دکتری حقوق

 مرتبه علمی: استاد

 فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ،رئیس پیشین دانشگاه مازندران ،رئیس پیشین هیئت موسس و امنای موسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران.

نام و نام خانوادگی: محمد بخشی جویباری

مدرک: دکتری مکانیک

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل

نام و نام خانوادگی: علی کریمی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

نام و نام خانوادگی: ابوالحسن شاکری

مدرک: دکتری حقوق

مرتبه علمی: دانشیار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

نام و نام خانوادگی: دوستعلی مژده

مدرک: دکتری ریاضی

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و 

سرپرست موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

نام و نام خانوادگی: حسین روزبهی

مدرک: فوق لیسانس حوزوی

مرتبه علمی: 

فعالیتهای دانشگاهی: معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی ادیب مازندران