معرفی رئیس یا سرپرست

شناسه صفحه : [NTMz]


نام و نام خانوادگی: دوستعلی مژده

مدرک: دکتری ریاضی

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیات علمی دانشگاه مازندران