معرفی رئیس

شناسه صفحه : [NTMz]

نام و نام خانوادگی: عباسعلی بهاری                                                                                                                                                                                  

مدرک: دکتری زبان وادبیات عرب                                                                                                                                                                                                        

مرتبه علمی: استاد یار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی