معرفی رئیس

شناسه صفحه : [NTMz]

نام و نام خانوادگی: عباسعلی بهاری اردشیری                                                                                                                                                                                 

مدرک: دکتری زبان وادبیات عرب                                                                                                                                                                                                  

مرتبه علمی: استاد یار

فعالیتهای دانشگاهی: عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی