تقویم آموزشی

شناسه صفحه : [NTQ2]

 

فرایند

تاریخ

واريز علی الحساب شهريه

مبلغ 3/850/000ریال
(سیصدو هشتادو پنج هزار تومان)

 

مبلغ فوق شامل 3/500/000ریال به عنوان پیش پرداخت ثبت نام و 350/000 ریال جهت خدمات فرهنگی می باشد­.*

پرداخت الکترونیک

96/11/17

تا

96/11/21

با استفاده از کارتهای عضو شتاب

انتخاب واحد

 

از ساعت 00:01

بامداد تا 23:59

 

(به هیچ وجه انتخاب واحد خود را تایید نکنید، درغیر اینصورت قادر به تغییرات احتمالی بعدی، نخواهید بود)

کاردانی

(حسابداری-امور بانکی-مدیریت بازرگانی و صنعتی-مترجمی زبان)

21بهمن1396 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

(حسابداری-مدیریت بازرگانی-صنعتی و بیمه- مترجمی زبان-فقه وحقوق- حقوق-ساخت و تولید- حقوق ثبتی-کامپیوتر- روانشناسی - تربیت بدنی )

22تا25 بهمن1396

کاردانی فنی و حرفه ای

(حسابداری- بازرگانی و کامپیوتر- تربیت بدنی-ساخت و تولید)

  21بهمن1396

کارشناسی ارشد

( حسابداری- فقه و حقوق- مدیریت بازرگانی- حقوق خصوصی- فقه و حقوق جزا)

 21تا27بهمن1396

انتخاب واحد با تاخیر

(مسئولیت پرشدن گروههای درسی به عهده دانشجو می باشد)

26و27بهمن 1396

شروع کلاسها

96/11/28

حذف و اضافه دروس

96/11/28 تا 96/12/04

نظر سنجی اساتید(الزامی)

97/02/23 تا 97/03/05

پايان حذف اضطراری(اختیاری)

97/02/27

پایان کلاسها

97/03/10

امتحانات

97/03/19 تا 97/04/06

 

آخرین اخبار