تقویم آموزشی

شناسه صفحه : [NTQ2]

 

فرایند

تاریخ

واريز علی الحساب شهريه

مبلغ 3/850/000ریال
(سیصدو هشتادو پنج هزار تومان)

 

مبلغ فوق شامل 3/500/000ریال به عنوان پیش پرداخت ثبت نام و 350/000 ریال جهت خدمات فرهنگی می باشد­.*

پرداخت الکترونیک

95/6/07

تا

95/6/13

با استفاده از کارتهای عضو شتاب

انتخاب واحد

 

از ساعت 00:01

بامداد تا 23:59

 

(به هیچ وجه انتخاب واحد خود را تایید نکنید، درغیر اینصورت قادر به تغییرات احتمالی بعدی، نخواهید بود)

کاردانی

(حسابداری-امور بانکی-مدیریت بازرگانی و صنعتی-مترجمی زبان)

13 شهریورماه 1395

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

(حسابداری-مدیریت بازرگانی-صنعتی و بیمه- مترجمی زبان-فقه وحقوق- حقوق-ساخت و تولید- حقوق ثبتی-کامپیوتر- روانشناسی - تربیت بدنی )

14و15و16 شهریور ماه 1395

کاردانی فنی و حرفه ای

(حسابداری- بازرگانی و کامپیوتر- تربیت بدنی-ساخت و تولید)

16و17  شهریور ماه 1395

کارشناسی ارشد

( حسابداری- فقه و حقوق- مدیریت بازرگانی- حقوق خصوصی- فقه و حقوق جزا)

13 تا 19 شهریورماه1395

انتخاب واحد با تاخیر

(مسئولیت پرشدن گروههای درسی به عهده دانشجو می باشد)

18و19 شهریور ماه 1395

شروع کلاسها

95/06/27

حذف و اضافه دروس

95/06/20 تا 95/7/2

نظر سنجی اساتید(الزامی)

95/09/25 تا 95/10/16

پايان حذف اضطراری(اختیاری)

95/09/24

پایان کلاسها

95/10/09

امتحانات

95/10/19 تا 95/11/05

 

آخرین اخبار