چارت رشته

شناسه صفحه : [NTQ5]

 

 

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت
1 حسابداری بازرگانی کاردانی فنی ورودی ۸۹ دریافت
ورودی ۹۰  و ۹۱ دریافت
ورودی ۹۲ دریافت

2

حسابداری کاردانی همه ورودیها دریافت

3

علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته همه ورودیها دریافت

4

حسابداری کارشناسی پیوسته همه ورودیها دریافت

5

حسابداری کارشناسی ارشد همه ورودیها دریافت
6 حسابداری  کارشناسی پیوسته  ۹۶ به بعد دریافت
7 حسابداری  کاردانی پیوسته ورودی مهر ۹۸ به بعد دریافت
8 حسابداری کارشناسی ناپیوسته 1400 و به بعد دریافت

 

آخرین اخبار