اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTU1]

اعضاء هیات علمی گروه

سید رسول معصومی

رشته: حسابداری                            

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار(مدعو)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد واحد ساری

سمت: مدیر گروه

مهدی کوپایی

رشته: حسابداری

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمت:

 

اساتید مدعو:

دکتر سید حسن صالح نژاد
دکترمهدی علی نژاد
دکتر علی ذبیحی
دکتر مرتضی قربانی

 

 

آخرین اخبار