اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTU2]

اعضاءگروه

علیرضا زمانیان

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار (مدعو)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه پیام نور

سمت: مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی

محمدجواد امیری

رشته: مدیریت صنعتی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

جواد روزبهی

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

زاهده اصغری

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: موسسه آموزش عالی

غیرانتفاعی ادیب مازندران

سمت:

مهرداد مدهوشی

رشته: مدیریت

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

 

اساتید مدعو

 

دکتر فهیما بالویی
دکتر امیر کوه کن
دکتر مهدی عبوری
دکتر مهدی ستاری
دکتر ابو علی مهدی زاده
دکتر جمشید سالار
دکتر زین العابدین رحمانی

آخرین اخبار