اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTU3]

اعضاء گروه

علی دوستدار

رشته: روانشناسی   

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: جمهوری ارمنستان

سمت: مدیر گروه

منیره پارسیان

رشته: روانشناسی تربیتی                       

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد رودهن

سمت: 

 

 

استاید مدعو

 

دکتر سمانه رسولی
 شهربانودهرویه
آذرخش امیر خانلو
عشرت نعمت زاده
دکتر مهدی گلچوب

آخرین اخبار