اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTU4]

اعضای گروه

زهرا مژده

رشته: اقتصاد

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت: مدیر گروه

مقداد حیدری فر

رشته: اقتصاد

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت:

 

اساتید مدعو:

 

دکتر سید علی حسینی یکانی
دکتر گیلک حکیم آبادی
دکتر محمود نوربخش
دکتر عبد الله رستمی
دکتر فاطمه خاکساریان

 

 

آخرین اخبار