اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTU5]

اعضاء گروه

فریده شعبانی راد

رشته: مترجمی زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

سمت: مدیر گروه 

سمیه شهری

رشته: مترجمی زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز

سمت:

 

اساتید مدعو

 

دکتر محمدرضا یعقوبی
دکتر کوثر اعتماد
دکتر صادق ذبیحی

آخرین اخبار