چارت رشته

شناسه صفحه : [NTUw]

 

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت
۱ مدیریت بازرگانی کاردانی  ورودی ۹۲به بعد دریافت
۲ کارشناسی ناپیوسته همه ورودیها دریافت
۳ کارشناسی پیوسته دریافت
۴ کارشناسی ارشد دریافت
۵ مدیریت صنعتی کاردانی همه ورودیها دریافت

۶

کارشناسی ناپیوسته دریافت
۷ مدیریت مالی کارشناسی پیوسته   دریافت

 

آخرین اخبار