چارت رشته

شناسه صفحه : [NTY5]

 

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت
۱ کامپیوتر کاردانی فنی همه ورودیها دریافت
۲ کارشناسی ناپیوسته همه ورودیها دریافت

۳

کارشناسی پیوسته همه ورودیها دریافت

 

آخرین اخبار