اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTYz]

اعضاء گروه

مجتبی علیمرادی

رشته: تربیت بدنی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: پیام نور تهران

سمت: مدیر گروه

رسول طریقی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تهران

سمت:

بهاره سلیمانی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد تهران

سمت:

اعظم ابراهیمی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت:

 

اساتید مدعو:

 

دکتر تقی خورند
دکتر علی اصغری
دکتر ایمان روزبه
دکتر منیره مسعودی نژاد
دکتر مصطفی حسین زاده
علی تقوی

 

آخرین اخبار