چارت رشته

شناسه صفحه : [NTc5]

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت
1 حقوق قضایی-گرایش ثبتی کارشناسی ناپیوسته همه ورودیها دریافت
2 حقوق کارشناسی ورودی 96 دریافت
3 حقوق کارشناسی ورودی 97 دریافت
4 حقوق کارشناسی ورودی 95 دریافت
5 فقه و حقوق کارشناسی همه ورودیها دریافت
6 حقوق کارشناسی ورودی 98 دریافت

 

آخرین اخبار