چارت رشته

شناسه صفحه : [NTcw]

 

ردیف

رشته

مقطع

سال ورود

چارت

1

الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق اسلامی 

کارشناسی پیوسته

همه ورودیها

دریافت

2 الهیات و معارف اسلامی-مبانی فقه و حقوق اسلامی 

کارشناسی ارشد

همه ورودیها

دریافت

 

 

آخرین اخبار