اعضای هیأت علمی و مدیران گروهها

شناسه صفحه : [NTcz]

حقوق

ابوالحسن شاکری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تربیت مدرس

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

عباسعلی بهاری اردشیری

رشته: زبان و ادبیات عرب      

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تهران

سمت: رئیس موسسه

حامد قاسمی

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: پردیس دانشگاه تهران

سمت:  هیات علمی

شهرام اصغری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت: هیات علمی و مدیر گروه حقوق خصوصی

رزومه: دریافت

احمد امیرمعزی

رشته: حقوق خصوصی

مدرک: دکتریمرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد

واحد علوم تحقیقات

سمت: هیات علمی رشته حقوق

رزومه: دریافت

مراد عباسی

رشته: الهیات

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت: هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

محمدباقر اصغری

رشته: حقوق فناوری اطلاعات

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: بولونیا ایتالیا

سمت: هیات علمی

 

 

 حسابداری:

 

ذبیح اله طاهری

رشته: حسابداری

مدرک: دکتری 

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم و تحقیقات تحقیقات تهران

سمت: هیات علمی و مدیر گروه رشته حسابداری و مدیریت مالی

رزومه: دریافت

 

رشته:

مدرک:

مرتبه علمی:

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

سمت:


 مدیریت :

علیرضا زمانیان

رشته: مدیریت بازرگانی  

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار (مدعو)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه پیام نور

سمت: مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی

محمدجواد امیری

رشته: مدیریت صنعتی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت: هیات علمی گروه مدیریت

رزومه:دریافت

جواد روزبهی

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت: هیات علمی گروه مدیریت

زاهده اصغری

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: موسسه آموزش عالی

غیرانتفاعی ادیب مازندران

سمت: هیات علمی گروه مدیریت

   

 


 


زبان:

فریده شعبانی راد

رشته: مترجمی زبان انگلیسی  

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

سمت: هیات علمی و مدیر گروه زبان خارجه

رزومه: دریافت

سمیه شهری

رشته: مترجمی زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز

سمت: هیات علمی گروه گروه زبان خارجه

سید احمد کسائیان

رشته: آموزش زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه میسور کشور هندوستان

سمت: هیات علمی گروه زبان خارجه

رزومه: دریافت

 

 


 

اقتصاد

زهرا مژده

رشته: اقتصاد

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت:  هیات علمی و مدیر گروه رشته اقتصاد و بانکداری

رزومه: دریافت

 

مکانیک

محمد بخشی جویباری

رشته: مکانیک

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: بیرمنگهام انگلستان

سمت: مدیر گروه و عضو هیأت علمی نیمه وقت


علوم سیاسی

علی کریمی

رشته: علوم سیاسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس

سمت: هیات علمی


تربیت بدنی

مجتبی علیمرادی

رشته: تربیت بدنی                 

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: پیام نور تهران

سمت: هیات علمی

رزومه: دریافت

 

بهاره سلیمانی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد تهران

سمت: هیات علمی و مدیر گروه رشته تربیت بدنی

رزومه: دریافت

اعظم ابراهیمی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت: هیات علمی رشته تربیت بدنی

رزومه: دریافت


روانشناسی

   

فرزانه پولادی

رشته: روانشناسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمت: هیات علمی و مدیر گروه رشته روانشناسی

روزمه: دریافت

شهربانو دهرویه

رشته: روانشناسی تربیتی                       

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد واحد ساری

سمت: هیات علمی رشته روانشناسی

روزمه: دریافت

 


کامپیوتر

مصطفی محققی نژاد

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد

سمت: معاونت آموزشی و هیات علمی

رزومه: دریافت

دوستعلی مژده

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

 

کریمه بهاری اردشیری

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت: هیات علمی

 

سینما

سیدمجتبی موسوی

رشته: ادبیات نمایشی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت: هیات علمی و مدیر مدیر گروه