اعضای هیأت علمی و مدیران گروهها

شناسه صفحه : [NTcz]

حقوق

ابوالحسن شاکری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تربیت مدرس

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

عباسعلی بهاری اردشیری

رشته: زبان و ادبیات عرب      

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تهران

سمت: رئیس موسسه

حامد قاسمی

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: پردیس دانشگاه تهران

سمت: مدیر حراست

شهرام اصغری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت: مدیر گروه حقوق خصوصی

احمد امیرمعزی

رشته: حقوق خصوصی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد

واحد علوم تحقیقات

سمت:

مراد عباسی

رشته: الهیات

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت: مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمدباقر اصغری

رشته: حقوق فناوری اطلاعات

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: بولونیا ایتالیا

سمت:

 

 

 حسابداری:

 

سید رسول معصومی

رشته: حسابداری                                   

مدرک: دکتری                                                

مرتبه علمی: استادیار(مدعو)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد واحد ساری

سمت: مدیر گروه

مهدی کوپایی

رشته: حسابداری

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمت:


 مدیریت :

علیرضا زمانیان

رشته: مدیریت بازرگانی  

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار (مدعو)

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه پیام نور

سمت: مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی

محمدجواد امیری

رشته: مدیریت صنعتی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

رزومه:دریافت

جواد روزبهی

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

زاهده اصغری

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: موسسه آموزش عالی

غیرانتفاعی ادیب مازندران

سمت:

مهرداد مدهوشی

رشته: مدیریت

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

رزومه : دریافت

 

 


ریاضی

دوستعلی مژده

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

مصطفی محققی نژاد

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد

سمت: معاونت آموزشی

رزومه: دریافت

کریمه بهاری اردشیری

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت:

 

 


زبان:

فریده شعبانی راد

رشته: مترجمی زبان انگلیسی  

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه علامه طباطبائی

سمت: مدیر گروه 

رزومه: دریافت

سمیه شهری

رشته: مترجمی زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز

سمت:

 


 

اقتصاد

زهرا مژده

رشته: اقتصاد

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت: مدیر گروه

مقداد حیدری فر

رشته: اقتصاد

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت:


مکانیک

محمد بخشی جویباری

رشته: مکانیک

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: بیرمنگهام انگلستان

سمت: مدیر گروه و عضو هیأت علمی نیمه وقت


علوم سیاسی

علی کریمی

رشته: علوم سیاسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس

سمت:


تربیت بدنی

مجتبی علیمرادی

رشته: تربیت بدنی                 

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: پیام نور تهران

سمت: مدیر گروه

رزومه: دریافت

رسول طریقی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تهران

سمت:

رزومه: دریافت

بهاره سلیمانی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد تهران

سمت:

رزومه: دریافت

اعظم ابراهیمی

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت:


روانشناسی

علی دوستدار

رشته: روانشناسی   

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: جمهوری ارمنستان

سمت: مدیر گروه

رزومه: دریافت

منیره پارسیان

رشته: روانشناسی تربیتی                       

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد رودهن

سمت: 

 


کامپیوتر

سارا شهبازیان

رشته: کامپیوتر

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد زنجان

سمت: مدیر گروه

اردشیر بهاریان

رشته: کامپیوتر           

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

رزومه: دریافت


سینما

سیدمجتبی موسوی

رشته: ادبیات نمایشی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت: مدیر گروه