معرفی حوزه معاونت آموزشی

شناسه صفحه : [NjA3]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی  
1 دکتر مصطفی محققی نژاد معاونت آموزشی دکترای ریاضی کاربردی- ترکیبیات و نظریه گراف
2 مالک روزبهی مدیر آموزش فوق لیسانس مدیریت آموزشی

آموزش عالي از نظر تعداد دانشجويان، اعضاي هيات علمي، تنوع رشته ها و راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي در بيست سال اخير در ايران رشد قابل ملاحظه اي داشته است. وضعيت آموزشي موسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران نيز در همين راستا از جنبه هاي كمي و كيفي رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. 
حوزه معاونت آموزشي كه متولي امر آموزش و سياستگذار فعاليت هاي آموزشي در سطح موسسه ميباشد، فعاليتهاي ديگري ازجمله تلاش در جهت تحقق برنامه هاي آموزشي ده ساله دانشگاه، اضافه کردن رشته هاي جديد، جذب اساتيد، تلاش براي بهبود و توسعه تحصيلات تكميلي، شبكه سازي سيستم ماشيني آموزش دانشگاه، اصلاح ساختاري و دقت و جديت در ارايه خدمات آموزشي با شتاب بخشي خدمات مربوطه، تهيه و ارايه جزوات مقررات آموزشي به دانشجويان جديدالورود در دست اقدام دارد.

آخرین اخبار