اداره دانش آموختگان

شناسه صفحه : [NjA4]

نام ونام خانوادگی: خانم فاطمه وزیری

مدرک:لیسانس 

سمت:مسئول فارغ التحصیلان

 

 

 

 

 

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی و دریافت مدرک:

1.گذراندن کلیه واحدها طبق سرفصل و درج تمام نمرات در سیستم

2. تکمیل پرونده با مراجعه به کارشناس رشته

(تاییدیه تحصیلی ،ریزنمرات ،اصل مدرک تحصیلی مربوط به مقطع قبلی و ... باید در پرونده آموزشی دانشجو موجود باشد)

3. واریز مبلغ 200000 ریال به حساب  2177395006002 بانک ملی به نام دانشگاه مازندران

 تذکر:

 دانشجویانی که از وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه استفاده نموده اند باید قبل از انجام امور فارغ التحصیلی نسبت به تعیین تکلیف وام خود به امور دانشجویی موسسه مراجعه نمایند

آخرین اخبار