اسامی فارغ التحصیلان

شناسه صفحه : [NjEx]

شماره دان رشته تحصيلي                    نام                  نام خانوادگي         وضعيت تحصيلي           ورودی
885492002 مديريت بازرگاني                علي                  اباذري               فارغ التحصيل           88
915742001 مديريت بازرگاني                محمداسماعيل          اباذري               فارغ التحصيل           91
835491001 حسابداري                       ايمان                ابراهيم پور          فارغ التحصيل           83
905898001 مديريت صنعتي                   خديجه                ابراهيم پور علي تپه  فارغ التحصيل           90
903292001 حسابداري بازرگاني-حسابداري     ندا                  ابراهيم پور گله کلائ فارغ التحصيل           90
885276001 مديريت صنعتي کاربردي           خديجه                ابراهيم پورعلي تپه   فارغ التحصيل           88
913081001 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    محبوبه               ابراهيم تبريزي       فارغ التحصيل           91
855276032 مديريت صنعتي کاربردي           نرگس                 ابراهيم دخت          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875742082 مديريت بازرگاني                نرگس                 ابراهيم دخت          فارغ التحصيل           87
878405061 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     حسن                  ابراهيم زاده         فارغ التحصيل           87
916280002 مترجمي زبان انگليسي            سيده فاطمه           ابراهيم زاده         اخذ کارداني            91
905492001 مديريت بازرگاني                فاطمه                ابراهيم زاده         فارغ التحصيل           90
935491001 حسابداري                       فاطمه                ابراهيم زاده         فارغ التحصيل           93
865491001 حسابداري                       محمود                ابراهيم زاده ارايي   فارغ التحصيل           86
921803001 علمي کاربردي حسابداري          ستاره                ابراهيم زاده آزادبني فارغ التحصيل           92
881803139 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 ابراهيم زاده چوبري   فارغ التحصيل           88
891803001 علمي کاربردي حسابداري          ميترا                ابراهيم زاده دولت آب فارغ التحصيل           89
925742501 مديريت بازرگاني                سميه                 ابراهيم زاده ولوکش   فارغ التحصيل           92
875103508 مترجمي زبان انگليسي            شفيقه                ابراهيم کني          فارغ التحصيل           87
895276002 مديريت صنعتي کاربردي           محسن                 ابراهيم نژاد اکردي   فارغ التحصيل           89
865979002 اموربانکي                      عطيه                 ابراهيم نژاد آقا مشه فارغ التحصيل           86
885742005 مديريت بازرگاني                عطيه                 ابراهيم نژاد آقامشهد فارغ التحصيل           88
881803005 علمي کاربردي حسابداري          سيده صغري            ابراهيم نژاد ميانگله فارغ التحصيل           88
905492002 مديريت بازرگاني                اردشير               ابراهيمي             فارغ التحصيل           90
925742001 مديريت بازرگاني                اردشير               ابراهيمي             فارغ التحصيل           92
855536501 مترجمي زبان انگليسي            اسماعيل              ابراهيمي             فارغ التحصيل           85
845979001 اموربانکي                      اميد                 ابراهيمي             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
865742001 مديريت بازرگاني                اميد                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           86
895103002 مترجمي زبان انگليسي            آرزو                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           89
881803006 علمي کاربردي حسابداري          پوريا                ابراهيمي             فارغ التحصيل           88
935742001 مديريت بازرگاني                حرمت                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           93
845979501 اموربانکي                      زهرا                 ابراهيمي             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
851803001 علمي کاربردي حسابداري          سارا                 ابراهيمي             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
881803000 علمي کاربردي حسابداري          سعيد                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           88
855979001 اموربانکي                      سهيلا                ابراهيمي             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875742074 مديريت بازرگاني                سهيلا                ابراهيمي             فارغ التحصيل           87
922991501 مديريت بيمه                    سيدکمال              ابراهيمي             اخذ کارداني            92
893292001 حسابداري بازرگاني-حسابداري     عاطفه                ابراهيمي             فارغ التحصيل           89
921803003 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                ابراهيمي             فارغ التحصيل           92
895742001 مديريت بازرگاني                فرشته                ابراهيمي             فارغ التحصيل           89
919496501 مديريت بازرگاني                قاسم                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           91
921803004 علمي کاربردي حسابداري          مبين                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           92
905898002 مديريت صنعتي                   محمد                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           90
939495501 حسابداري‏                      محمدصادق             ابراهيمي             فارغ التحصيل           93
937700512 تربيت بدني-تربيت بدني          مريم                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           93
953901501 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مريم                 ابراهيمي             فارغ التحصيل           95
895103001 مترجمي زبان انگليسي            ناهيد                ابراهيمي             فارغ التحصيل           89
921803005 علمي کاربردي حسابداري          زکيه                 ابراهيمي ارمي        فارغ التحصيل           92
949495001 حسابداري‏                      ساغر                 ابراهيمي باغباني     فارغ التحصيل           94
921803006 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                ابراهيمي پاسندي      فارغ التحصيل           92
954513001 حسابداري                       فاطمه                ابراهيمي پاسندي      فارغ التحصيل           95
929495501 حسابداري‏                      سيده هديه            ابراهيمي تاكامي      فارغ التحصيل           92
881803055 علمي کاربردي حسابداري          نرجس                 ابراهيمي تقي زاده    فارغ التحصيل           88
903292002 حسابداري بازرگاني-حسابداري     حديثه                ابراهيمي خورشيدي     فارغ التحصيل           90
915742002 مديريت بازرگاني                مهدي                 ابراهيمي دينکي       فارغ التحصيل           91
895979002 اموربانکي                      معظمه                ابراهيمي زيدي        فارغ التحصيل           89
925742002 مديريت بازرگاني                معظمه                ابراهيمي زيدي        فارغ التحصيل           92
906280001 مترجمي زبان انگليسي            مکرمه                ابراهيمي زيدي        فارغ التحصيل           90
891803002 علمي کاربردي حسابداري          سيده آزاده           ابراهيمي سنگتراشاني  فارغ التحصيل           89
845491501 حسابداري                       مريم                 ابراهيمي سواسري      فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
865492001 مديريت بازرگاني                مصطفي                ابراهيمي سورکي       فارغ التحصيل           86
911803001 علمي کاربردي حسابداري          زکيه                 ابراهيمي سياوشي      فارغ التحصيل           91
893292004 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                ابراهيمي سياوشي      فارغ التحصيل           89
929494001 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق رقيه                 ابراهيمي ششکي        فارغ التحصيل           92
919494001 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق محمد کاظم            ابراهيمي ششکي        فارغ التحصيل           91
934513001 حسابداري                       فاطمه                ابراهيمي ششكي        فارغ التحصيل           93
949495002 حسابداري‏                      مژگان                ابراهيمي عمران       فارغ التحصيل           94
905742001 مديريت بازرگاني                فاطمه                ابراهيمي عيسي خندقي  فارغ التحصيل           90
865742002 مديريت بازرگاني                عليرضا               ابراهيمي فرد         فارغ التحصيل           86
845491002 حسابداري                       محدثه                ابراهيمي کفشگري      فارغ التحصيل           84
893292005 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مجيد                 ابراهيمي کلمري       فارغ التحصيل           89
903292003 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سميه                 ابراهيمي کياسري      فارغ التحصيل           90
939495002 حسابداري‏                      فرشاد                ابراهيمي گردشي       اخذ کارداني            93
922991001 مديريت بيمه                    ياسمن                ابراهيمي لاريمي      فارغ التحصيل           92
855979501 اموربانکي                      حميد                 ابراهيمي مزرعه نوي   فارغ التحصيل           85
875742565 مديريت بازرگاني                حميد                 ابراهيمي مزرعه نوي   فارغ التحصيل           87
875979020 اموربانکي                      محمد                 ابراهيمي وناجمي      فارغ التحصيل           87
895742002 مديريت بازرگاني                محمد                 ابراهيمي وناجمي      فارغ التحصيل           89
919496001 مديريت بازرگاني                مريم                 ابراهيميان ارمي      فارغ التحصيل           91
919495001 حسابداري‏                      پوريا                ابراهيميان ديمطوراني فارغ التحصيل           91
921803009 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 ابراهيميان گليردي    فارغ التحصيل           92
885979002 اموربانکي                      نگين                 ابطحي                فارغ التحصيل           88
905742366 مديريت بازرگاني                نگين                 ابطحي                فارغ التحصيل           90
885979003 اموربانکي                      آتنا                 ابو                  فارغ التحصيل           88
922991002 مديريت بيمه                    آرمين                ابو                  فارغ التحصيل           92
855491001 حسابداري                       سميه                 ابو القاسمي گل افشان فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
855979502 اموربانکي                      ميترا                ابو پور بيشه         فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
934513002 حسابداري                       هدي                  ابوالحسني            فارغ التحصيل           93
885491003 حسابداري                       سيد سمانه            ابوالقاسمي           فارغ التحصيل           88
955742202 مديريت بازرگاني                سيدسروش              ابوالقاسمي           فارغ التحصيل           95
924217501 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث سيده سکينه           ابوالقاسمي           فارغ التحصيل           92
893081002 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مريم                 ابوذري               فارغ التحصيل           89
901803002 علمي کاربردي حسابداري          روح اله              ابوطالبي پيرنعيمي    فارغ التحصيل           90
835491002 حسابداري                       صادق                 ابوطالبي عراقي       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 83
906280002 مترجمي زبان انگليسي            معصومه               ابول تختي            فارغ التحصيل           90
929494002 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق طاهره                ابول سمناني          فارغ التحصيل           92
915491003 حسابداري                       ناصر                 اتقائي کردکلايي      فارغ التحصيل           91
893081503 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                اتقائي محلي          فارغ التحصيل           89
941306001 فقه و حقوق جزا                 محمد                 اثني عشري            فارغ التحصيل           94
871803093 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                اجارستاقي            فارغ التحصيل           87
923292002 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                اجارستاقي            فارغ التحصيل           92
925742502 مديريت بازرگاني                فاطمه                اجارستاقي            فارغ التحصيل           92
845491055 حسابداري                       روح الله             احساني               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
943901001 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري سيداحسان             احساني               فارغ التحصيل           94
913081006 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سيده کوثر            احساني               فارغ التحصيل           91
901803003 علمي کاربردي حسابداري          گوهر                 احساني               فارغ التحصيل           90
893292008 حسابداري بازرگاني-حسابداري     ميثم                 احساني               فارغ التحصيل           89
941295201 حقوق خصوصي                     احسان                احساني آملي          فارغ التحصيل           94
922271003 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ هاجر                 احساني تيرتاشي       فارغ التحصيل           92
865979004 اموربانکي                      شکوفه                احساني تيلمي         فارغ التحصيل           86
923292004 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيدمحسن              احساني کوهي خيلي     فارغ التحصيل           92
910755001 مربيگري ورزشي‏                 پوريا                احمد زاده            فارغ التحصيل           91
875742068 مديريت بازرگاني                حامد                 احمد زاده دارابي     فارغ التحصيل           87
855276001 مديريت صنعتي کاربردي           فاطمه                احمد زاده گروي       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
930755003 مربيگري ورزشي‏                 فائزه                احمدآبادي            فارغ التحصيل           93
924513001 حسابداري                       کميل                 احمدپور              فارغ التحصيل           92
951161201 روانشناسي ورزشي                پوريا                احمدزاده             فارغ التحصيل           95
905103001 مترجمي زبان انگليسي            اميد                 احمدي                فارغ التحصيل           90
951161001 روانشناسي ورزشي                آروين                احمدي                فارغ التحصيل           95
865979005 اموربانکي                      جواد                 احمدي                فارغ التحصيل           86
895979004 اموربانکي                      رضا                  احمدي                فارغ التحصيل           89
885536003 مترجمي زبان انگليسي            زهرا                 احمدي                فارغ التحصيل           88
911803002 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 احمدي                فارغ التحصيل           91
913292002 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زهرا                 احمدي                فارغ التحصيل           91
895742004 مديريت بازرگاني                سکينه                احمدي                فارغ التحصيل           89
911803502 علمي کاربردي حسابداري          سمانه                احمدي                فارغ التحصيل           91
895103004 مترجمي زبان انگليسي            سميرا                احمدي                فارغ التحصيل           89
865742003 مديريت بازرگاني                سيد ابراهيم          احمدي                فارغ التحصيل           86
921803010 علمي کاربردي حسابداري          سيداحسان             احمدي                فارغ التحصيل           92
915742004 مديريت بازرگاني                سيده سمانه           احمدي                فارغ التحصيل           91
905492006 مديريت بازرگاني                شيدا                 احمدي                فارغ التحصيل           90
925742003 مديريت بازرگاني                شيدا                 احمدي                فارغ التحصيل           92
943292004 حسابداري بازرگاني-حسابداري     صادق                 احمدي                فارغ التحصيل           94
929494003 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق طاهره                احمدي                فارغ التحصيل           92
885979005 اموربانکي                      علي                  احمدي                فارغ التحصيل           88
925742004 مديريت بازرگاني                علي اکبر             احمدي                فارغ التحصيل           92
945979001 اموربانکي                      غزل                  احمدي                فارغ التحصيل           94
891803003 علمي کاربردي حسابداري          فرزانه               احمدي                فارغ التحصيل           89
845491003 حسابداري                       ليلا                 احمدي                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
915742333 مديريت بازرگاني                مازيار               احمدي                فارغ التحصيل           91
939495005 حسابداري‏                      محمدباقر             احمدي                فارغ التحصيل           93
941295001 حقوق خصوصي                     مريم                 احمدي                فارغ التحصيل           94
895536003 مترجمي زبان انگليسي            مهديه                احمدي                فارغ التحصيل           89
915103002 مترجمي زبان انگليسي            مهديه                احمدي                فارغ التحصيل           91
865979006 اموربانکي                      مرضيه                احمدي المشيري        فارغ التحصيل           86
885742006 مديريت بازرگاني                مرضيه                احمدي المشيري        فارغ التحصيل           88
939495006 حسابداري‏                      زهره                 احمدي آبلوئي         فارغ التحصيل           93
901803004 علمي کاربردي حسابداري          فتانه                احمدي آبلوئي         فارغ التحصيل           90
893292010 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مهران                احمدي آلاشتي         فارغ التحصيل           89
943081005 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                احمدي برنتي          فارغ التحصيل           94
901803005 علمي کاربردي حسابداري          آرش                  احمدي پيشکوهي        فارغ التحصيل           90
855491501 حسابداري                       سميه                 احمدي ترک محله       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
901803600 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                احمدي جمالي          فارغ التحصيل           90
855492002 مديريت بازرگاني                هانيه                احمدي خلجي           فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
885979006 اموربانکي                      روزبه                احمدي درزيکلائي      فارغ التحصيل           88
925742006 مديريت بازرگاني                روزبه                احمدي درزيکلائي      فارغ التحصيل           92
923081601 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مجيد                 احمدي دونچالي        فارغ التحصيل           92
911803003 علمي کاربردي حسابداري          مائده                احمدي سرخکلائي       فارغ التحصيل           91
933901002 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري علي                  احمدي سنوري          فارغ التحصيل           93
932991001 مديريت بيمه                    آرمان                احمدي شاه كله        فارغ التحصيل           93
865492007 مديريت بازرگاني                مهدي                 احمدي کمرپشتي        فارغ التحصيل           86
845492001 مديريت بازرگاني                فريبا                احمدي گوندوغدي       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
905276008 مديريت صنعتي کاربردي           سيدشهاب              احمدي لنگري          فارغ التحصيل           90
925898002 مديريت صنعتي                   سيدشهاب              احمدي لنگري          فارغ التحصيل           92
875979510 اموربانکي                      کامبيز               احمدي مارگيراني      فارغ التحصيل           87
855491002 حسابداري                       سيده فاطمه           احمدي ماکراني        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
915742507 مديريت بازرگاني                علي                  احمدي مقدم           فارغ التحصيل           91
851803002 علمي کاربردي حسابداري          ياسر                 احمدي مقدم           فارغ التحصيل           85
939495008 حسابداري‏                      محمدامين             احمدي وسطي کلائي     فارغ التحصيل           93
903292007 حسابداري بازرگاني-حسابداري     حديث                 احمديان              فارغ التحصيل           90
921803011 علمي کاربردي حسابداري          هما                  احمديان              فارغ التحصيل           92
925742007 مديريت بازرگاني                مجتبي                احمديان آزادگله      فارغ التحصيل           92
905742004 مديريت بازرگاني                سميه                 احمديان ديوکتي       فارغ التحصيل           90
898405003 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     حسن                  اخگري خورشيدي        فارغ التحصيل           89
891803004 علمي کاربردي حسابداري          غزاله                اخلاقي               فارغ التحصيل           89
901803601 علمي کاربردي حسابداري          محسن                 اخوان رستمي          فارغ التحصيل           90
905491008 حسابداري                       غزاله                اخوان زنجاني         فارغ التحصيل           90
947700003 تربيت بدني-تربيت بدني          محمدرضا              اخوت                 فارغ التحصيل           94
941803002 علمي کاربردي حسابداري          محمدحسن              اخونديان             فارغ التحصيل           94
931933001 مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد-م علي                  اخي                  فارغ التحصيل           93
941933002 مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد-م تيمور                اداي                 فارغ التحصيل           94
885491005 حسابداري                       علي                  ادهمي                فارغ التحصيل           88
875492016 مديريت بازرگاني                نرجس                 اديبي                فارغ التحصيل           87
875979508 اموربانکي                      فاطمه                اديبي دو ميرکلائي    فارغ التحصيل           87
915491009 حسابداري                       پژمان                ادينه ازادگله        فارغ التحصيل           91
895491007 حسابداري                       زينب                 اراوند               فارغ التحصيل           89
911803005 علمي کاربردي حسابداري          زينب                 اراوند               فارغ التحصيل           91
923292505 حسابداري بازرگاني-حسابداري     کوثر                 ارجمند               فارغ التحصيل           92
875276013 مديريت صنعتي کاربردي           زهره                 اردستاني             فارغ التحصيل           87
895898001 مديريت صنعتي                   زهره                 اردستاني             فارغ التحصيل           89
905492009 مديريت بازرگاني                مرضيه                اردستاني             فارغ التحصيل           90
925742008 مديريت بازرگاني                مرضيه                اردستاني             فارغ التحصيل           92
875742035 مديريت بازرگاني                عيسي                 اردشيري تروجني       فارغ التحصيل           87
885492006 مديريت بازرگاني                فاطمه                اردشيري لاجيم        فارغ التحصيل           88
905491009 حسابداري                       احسان                اردشيري لاجيمي       فارغ التحصيل           90
901803501 علمي کاربردي حسابداري          سامره(فروغ           اردشيري لاجيمي       فارغ التحصيل           90
916280005 مترجمي زبان انگليسي            سيده سهيلا           ارشادي               فارغ التحصيل           91
921933501 مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد-م محسن                 ارم                  فارغ التحصيل           92
919494005 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق فاطمه                ارمندئي              فارغ التحصيل           91
915276003 مديريت صنعتي کاربردي           خديجه                ازنير                فارغ التحصيل           91
851803004 علمي کاربردي حسابداري          محسن                 اژدري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
915742006 مديريت بازرگاني                جواد                 اژکان                فارغ التحصيل           91
905898005 مديريت صنعتي                   سهيل                 اژکان                فارغ التحصيل           90
881803057 علمي کاربردي حسابداري          سامره                اسبوئي               فارغ التحصيل           88
924513002 حسابداري                       سامره                اسبوئي               فارغ التحصيل           92
916280006 مترجمي زبان انگليسي            نسترن                اسپهبدي              فارغ التحصيل           91
875742031 مديريت بازرگاني                الهه                 استاد حسين خياط      فارغ التحصيل           87
919496005 مديريت بازرگاني                مبارکه               استادي بادله         فارغ التحصيل           91
905103003 مترجمي زبان انگليسي            خديجه                استرآبادي            فارغ التحصيل           90
885276004 مديريت صنعتي کاربردي           فاطمه                استيان کوچکسرايي     فارغ التحصيل           88
905898006 مديريت صنعتي                   فاطمه                استيان کوچکسرائي     فارغ التحصيل           90
915492601 مديريت بازرگاني                سيدمؤمن              اسد                  فارغ التحصيل           91
893081006 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ايمان                اسد اله پور          فارغ التحصيل           89
856179003 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت حامد                 اسد پور              فارغ التحصيل           85
913081011 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    معصومه               اسد نيا کلتي         فارغ التحصيل           91
893081007 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    حامد                 اسداله پور کوتنايي   فارغ التحصيل           89
955742002 مديريت بازرگاني                زهرا                 اسداله زاده          فارغ التحصيل           95
885742039 مديريت بازرگاني                خديجه                اسدپور               فارغ التحصيل           88
933081505 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    حسين                 اسدپور درواري        فارغ التحصيل           93
959496207 مديريت بازرگاني                زهره                 اسدزاده              اخذ کارداني            95
932271002 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ معصومه               اسدنياکلتي           فارغ التحصيل           93
885276801 مديريت صنعتي کاربردي           مونا                 اسدوند مقدم          فارغ التحصيل           88
905898007 مديريت صنعتي                   مونا                 اسدوند مقدم          فارغ التحصيل           90
835492002 مديريت بازرگاني                امير                 اسدي                 فارغ التحصيل           83
932271003 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ پريسا                اسدي                 فارغ التحصيل           93
895979009 اموربانکي                      توسکا                اسدي                 فارغ التحصيل           89
924513051 حسابداري                       شيما                 اسدي                 فارغ التحصيل           92
951803001 علمي کاربردي حسابداري          شيوا                 اسدي                 فارغ التحصيل           95
905742072 مديريت بازرگاني                صادقعلي              اسدي                 فارغ التحصيل           90
875103014 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                اسدي                 فارغ التحصيل           87
929495002 حسابداري‏                      فرزانه               اسدي                 فارغ التحصيل           92
915491012 حسابداري                       مجيد                 اسدي                 فارغ التحصيل           91
931803006 علمي کاربردي حسابداري          مجيد                 اسدي                 فارغ التحصيل           93
901803008 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 اسدي                 فارغ التحصيل           90
905898008 مديريت صنعتي                   محمد                 اسدي                 فارغ التحصيل           90
893292012 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مريم                 اسدي                 فارغ التحصيل           89
881803058 علمي کاربردي حسابداري          نسيبه                اسدي                 فارغ التحصيل           88
861803001 علمي کاربردي حسابداري          وثيقه                اسدي                 فارغ التحصيل           86
907700663 تربيت بدني-تربيت بدني          وحيد                 اسدي                 فارغ التحصيل           90
888405004 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     زهره                 اسدي اسبوکلايي       فارغ التحصيل           88
936280001 مترجمي زبان انگليسي            حانيه                اسدي آخورسري         فارغ التحصيل           93
865491009 حسابداري                       نرجس                 اسدي بشلي            فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
923081006 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهديه                اسدي پنبه زاري       فارغ التحصيل           92
942271501 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ مهديه                اسدي پنبه زاري       فارغ التحصيل           94
835491003 حسابداري                       ياسر                 اسدي تلوکي           فارغ التحصيل           83
885979010 اموربانکي                      فاضل                 اسدي جعفري           فارغ التحصيل           88
925491003 حسابداري                       پريسا                اسدي خارکشي          فارغ التحصيل           92
941803003 علمي کاربردي حسابداري          پريسا                اسدي خارکشي          فارغ التحصيل           94
885491006 حسابداري                       زينب                 اسدي خارمياني        فارغ التحصيل           88
893292011 حسابداري بازرگاني-حسابداري     عليرضا               اسدي دراز محله       فارغ التحصيل           89
911803007 علمي کاربردي حسابداري          عليرضا               اسدي درازمحله        فارغ التحصيل           91
933292008 حسابداري بازرگاني-حسابداري     علي                  اسدي ذغالچالي        فارغ التحصيل           93
933901003 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري ابوالفضل             اسدي رکابدارکلائي    فارغ التحصيل           93
929496003 مديريت بازرگاني                رضا                  اسدي رکابدارکلائي    فارغ التحصيل           92
915492005 مديريت بازرگاني                علي                  اسدي سرخکلائي        فارغ التحصيل           91
931803007 علمي کاربردي حسابداري          حسين                 اسدي سمسکنده         فارغ التحصيل           93
933292009 حسابداري بازرگاني-حسابداري     پوريا                اسدي سمسكنده         فارغ التحصيل           93
915492006 مديريت بازرگاني                حسين                 اسدي سواسري          فارغ التحصيل           91
935742503 مديريت بازرگاني                حسين                 اسدي سواسري          فارغ التحصيل           93
903292008 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مهسا                 اسدي شهابي           فارغ التحصيل           90
925103002 مترجمي زبان انگليسي            مجيد                 اسدي شهميرزادي       فارغ التحصيل           92
932271005 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ مهسا                 اسدي صاحبي           فارغ التحصيل           93
937700005 تربيت بدني-تربيت بدني          مهدي                 اسدي طالشي           فارغ التحصيل           93
875491015 حسابداري                       رضا                  اسدي قرا             فارغ التحصيل           87
905979008 اموربانکي                      رقيه                 اسدي قلعه سري        فارغ التحصيل           90
895276501 مديريت صنعتي کاربردي           حميد                 اسدي کيادهي          فارغ التحصيل           89
913292004 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                اسدي کيادهي          فارغ التحصيل           91
943901501 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري فرشاد                اسدي كلائي           فارغ التحصيل           94
921803013 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                اسدي گرجي            فارغ التحصيل           92
885979012 اموربانکي                      فائزه                اسدي گرجي            فارغ التحصيل           88
915742007 مديريت بازرگاني                محمدعلي              اسدي گرمرودي         فارغ التحصيل           91
933081008 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فايزه                اسدي ميانايي         فارغ التحصيل           93
893081008 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    عباس                 اسديان کيادهي        فارغ التحصيل           89
922271005 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ عباس                 اسديان کيادهي        فارغ التحصيل           92
937700006 تربيت بدني-تربيت بدني          عارف                 اسديان لاليمي        فارغ التحصيل           93
861803002 علمي کاربردي حسابداري          نادر                 اسعدي                فارغ التحصيل           86
865491225 حسابداري                       الهام                اسعدي خليلي          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
891803007 علمي کاربردي حسابداري          الهام                اسعدي خليلي          فارغ التحصيل           89
905491012 حسابداري                       سحر                  اسفنديار             فارغ التحصيل           90
895536008 مترجمي زبان انگليسي            نرگس                 اسفنديار             فارغ التحصيل           89
915103003 مترجمي زبان انگليسي            نرگس                 اسفنديار             فارغ التحصيل           91
935742504 مديريت بازرگاني                ابوالفضل             اسفندياري            فارغ التحصيل           93
865492085 مديريت بازرگاني                بتول                 اسفندياري            فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
865491011 حسابداري                       حميد                 اسفندياري            فارغ التحصيل           86
875491074 حسابداري                       ربابه                اسفندياري            فارغ التحصيل           87
924217003 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث محمد                 اسفندياري            فارغ التحصيل           92
901803502 علمي کاربردي حسابداري          ربابه                اسفندياري کلايي      فارغ التحصيل           90
923292301 حسابداري بازرگاني-حسابداري     حنانه                اسفندياري کلائي      فارغ التحصيل           92
941803004 علمي کاربردي حسابداري          حنانه                اسفندياري کلائي      فارغ التحصيل           94
881803060 علمي کاربردي حسابداري          سبحان                اسفندياري کلائي      فارغ التحصيل           88
895979010 اموربانکي                      عالمه                اسفندياري کلائي      فارغ التحصيل           89
881803059 علمي کاربردي حسابداري          رضا                  اسفندياري كلائي      فارغ التحصيل           88
865276006 مديريت صنعتي کاربردي           علي                  اسکندري              فارغ التحصيل           86
875979040 اموربانکي                      فاطمه                اسکندري              فارغ التحصيل           87
905742007 مديريت بازرگاني                فاطمه                اسکندري              فارغ التحصيل           90
934217006 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث ندا                  اسکندري چراتي        فارغ التحصيل           93
934217007 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث حسين                 اسکندري خلاري        فارغ التحصيل           93
903292011 حسابداري بازرگاني-حسابداري     پريسا                اسکوئي               فارغ التحصيل           90
925103003 مترجمي زبان انگليسي            سحر                  اسكندري              فارغ التحصيل           92
919495003 حسابداري‏                      فائزه                اسكندري              فارغ التحصيل           91
905979010 اموربانکي                      ايران                اسلامي               فارغ التحصيل           90
937700007 تربيت بدني-تربيت بدني          راحله                اسلامي               فارغ التحصيل           93
885492009 مديريت بازرگاني                زهرا                 اسلامي               فارغ التحصيل           88
925103004 مترجمي زبان انگليسي            زهرا                 اسلامي               فارغ التحصيل           92
905742009 مديريت بازرگاني                محمدحسن              اسلامي               فارغ التحصيل           90
913292008 حسابداري بازرگاني-حسابداري     معصومه               اسلامي               فارغ التحصيل           91
893081009 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مليحه                اسلامي               فارغ التحصيل           89
922271006 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ مليحه                اسلامي               فارغ التحصيل           92
905491013 حسابداري                       مهرناز               اسلامي               فارغ التحصيل           90
906280005 مترجمي زبان انگليسي            نازنين               اسلامي               فارغ التحصيل           90
885491008 حسابداري                       فائزه                اسلامي اندارگلي      فارغ التحصيل           88
905979011 اموربانکي                      زهرا                 اسلامي ايلالي        فارغ التحصيل           90
925742010 مديريت بازرگاني                زهرا                 اسلامي ايلالي        فارغ التحصيل           92
845979503 اموربانکي                      سحر                  اسلامي کليجي         فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
925742011 مديريت بازرگاني                فريده                اسلامي کليجي         فارغ التحصيل           92
851803005 علمي کاربردي حسابداري          مهدي                 اسلامي کولايي        فارغ التحصيل           85
865742004 مديريت بازرگاني                حسين                 اسلامي مفيد آبادي    فارغ التحصيل           86
905979012 اموربانکي                      معصومه               اسلامي نوکنده        فارغ التحصيل           90
907700618 تربيت بدني-تربيت بدني          مجيد                 اسلامي نيا           فارغ التحصيل           90
923292009 حسابداري بازرگاني-حسابداري     پيمان                اسلامي ورکي          فارغ التحصيل           92
935491002 حسابداري                       محمدامين             اسلامي ورکي          فارغ التحصيل           93
955742220 مديريت بازرگاني                سامان                اسلامي وركي          فارغ التحصيل           95
875979060 اموربانکي                      كلثوم                اسلاميان             فارغ التحصيل           87
895898002 مديريت صنعتي                   كلثوم                اسلاميان             فارغ التحصيل           89
895492008 مديريت بازرگاني                سيده مريم            اسماعيل نژاد اکردي   فارغ التحصيل           89
931933003 مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد-م سيدمحمد              اسماعيل نژادکاسگري   فارغ التحصيل           93
856179004 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت هادي                 اسماعيل نيا بالف     فارغ التحصيل           85
923292011 حسابداري بازرگاني-حسابداري     احسان                اسماعيلي             فارغ التحصيل           92
951803504 علمي کاربردي حسابداري          احسان                اسماعيلي             فارغ التحصيل           95
905898009 مديريت صنعتي                   داود                 اسماعيلي             فارغ التحصيل           90
885276006 مديريت صنعتي کاربردي           داوود                اسماعيلي             فارغ التحصيل           88
855492003 مديريت بازرگاني                سهيلا                اسماعيلي             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875742064 مديريت بازرگاني                سهيلا                اسماعيلي             فارغ التحصيل           87
907700571 تربيت بدني-تربيت بدني          سيد عادل             اسماعيلي             فارغ التحصيل           90
929494006 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق علي                  اسماعيلي             فارغ التحصيل           92
893292014 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                اسماعيلي             فارغ التحصيل           89
905276014 مديريت صنعتي کاربردي           محمدرضا              اسماعيلي             فارغ التحصيل           90
935742006 مديريت بازرگاني                جواد                 اسماعيلي جويباري     فارغ التحصيل           93
911803009 علمي کاربردي حسابداري          علي اکبر             اسماعيلي سقنديکلايي  فارغ التحصيل           91
875979032 اموربانکي                      حسن                  اسماعيلي سقندينکلائي فارغ التحصيل           87
905742010 مديريت بازرگاني                کمال                 اسماعيلي مزدي        فارغ التحصيل           90
903292503 حسابداري بازرگاني-حسابداري     نيلوفر               اسماعيلي ورکي        فارغ التحصيل           90
931803010 علمي کاربردي حسابداري          نيلوفر               اسماعيلي ورکي        فارغ التحصيل           93
924217005 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث جواد                 اسمعيل پور           فارغ التحصيل           92
875103516 مترجمي زبان انگليسي            ساناز                اسمعيل پور ملاباشي   فارغ التحصيل           87
895536010 مترجمي زبان انگليسي            محبوبه               اسمعيل پور موزيرجي   فارغ التحصيل           89
905492015 مديريت بازرگاني                ابوطالب              اسمعيل زاده          فارغ التحصيل           90
925742012 مديريت بازرگاني                ابوطالب              اسمعيل زاده          فارغ التحصيل           92
905742011 مديريت بازرگاني                خديجه                اسمعيل زاده          فارغ التحصيل           90
875103015 مترجمي زبان انگليسي            سهيلا                اسمعيل زاده          فارغ التحصيل           87
927700003 تربيت بدني-تربيت بدني          مهنا                 اسمعيل زاده          فارغ التحصيل           92
943901005 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مهنا                 اسمعيل زاده          فارغ التحصيل           94
919494008 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق سيده صغري            اسمعيل زاده موسوي    فارغ التحصيل           91
835492006 مديريت بازرگاني                زهرا                 اسمعيل کاشي          فارغ التحصيل           83
835492005 مديريت بازرگاني                بهزاد                اسمعيلي              فارغ التحصيل           83
865492016 مديريت بازرگاني                بيتا                 اسمعيلي              فارغ التحصيل           86
885742086 مديريت بازرگاني                بيتا                 اسمعيلي              فارغ التحصيل           88
845491005 حسابداري                       زهرا                 اسمعيلي              فارغ التحصيل           84
895536011 مترجمي زبان انگليسي            سهيلا                اسمعيلي              فارغ التحصيل           89
915103004 مترجمي زبان انگليسي            سهيلا                اسمعيلي              فارغ التحصيل           91
935491501 حسابداري                       شاهين                اسمعيلي              فارغ التحصيل           93
861803090 علمي کاربردي حسابداري          محبوبه               اسمعيلي              فارغ التحصيل           86
913292011 حسابداري بازرگاني-حسابداري     احمد                 اسمعيلي افراپلي      فارغ التحصيل           91
941803005 علمي کاربردي حسابداري          احمد                 اسمعيلي افراپلي      فارغ التحصيل           94
905898109 مديريت صنعتي                   مقداد                اسمعيلي آزاد گلهء    فارغ التحصيل           90
885491010 حسابداري                       سلمان                اسمعيلي آزادگله      فارغ التحصيل           88
930755004 مربيگري ورزشي‏                 فاطمه                اسمعيلي آزادگله      فارغ التحصيل           93
905898011 مديريت صنعتي                   ميثم                 اسمعيلي آزادگله      فارغ التحصيل           90
885276008 مديريت صنعتي کاربردي           مقداد                اسمعيلي آزادگله ء    فارغ التحصيل           88
941306202 فقه و حقوق جزا                 فاطمه                اسمعيلي برنتي        فارغ التحصيل           94
923292014 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                اسمعيلي بندفروزي     فارغ التحصيل           92
915492008 مديريت بازرگاني                جواد                 اسمعيلي جويباري      فارغ التحصيل           91
915491016 حسابداري                       مهرشاد               اسمعيلي خردمردي      فارغ التحصيل           91
895536012 مترجمي زبان انگليسي            علي اکبر             اسمعيلي سقنديکلايي   فارغ التحصيل           89
885276007 مديريت صنعتي کاربردي           حسين                 اسمعيلي عالمي        فارغ التحصيل           88
905898012 مديريت صنعتي                   حسين                 اسمعيلي عالمي        فارغ التحصيل           90
933901004 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مهدي                 اسمعيلي قاجاري       فارغ التحصيل           93
896280004 مترجمي زبان انگليسي            فائزه                اسمعيلي مرزوني       فارغ التحصيل           89
947700006 تربيت بدني-تربيت بدني          فاطمه                اسمعيلي نودهي        فارغ التحصيل           94
885103073 مترجمي زبان انگليسي            عاتکه                اشرفي                فارغ التحصيل           88
845979005 اموربانکي                      فاطمه                اشرفي                فارغ التحصيل           84
865742005 مديريت بازرگاني                فاطمه                اشرفي                فارغ التحصيل           86
905276016 مديريت صنعتي کاربردي           ليلا                 اشرفي مشهور          فارغ التحصيل           90
903081012 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    حسين                 اشکاران              فارغ التحصيل           90
922271504 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ حسين                 اشکاران              فارغ التحصيل           92
885276011 مديريت صنعتي کاربردي           زهرا                 اشکاني               فارغ التحصيل           88
885103007 مترجمي زبان انگليسي            هانيه                اشکي                 فارغ التحصيل           88
905276017 مديريت صنعتي کاربردي           نگار                 اصغرپور              فارغ التحصيل           90
875491039 حسابداري                       احمد                 اصغرپور اومالي       فارغ التحصيل           87
919495005 حسابداري‏                      بهناز                اصغرزاده             فارغ التحصيل           91
932991007 مديريت بيمه                    حوري                 اصغرزاده             فارغ التحصيل           93
925979003 اموربانکي                      محمد                 اصغرزاده             فارغ التحصيل           92
931986002 مديريت صنعتي                   امير                 اصغرزاده لداري       فارغ التحصيل           93
905492019 مديريت بازرگاني                نرگس                 اصغرزاده معلم        فارغ التحصيل           90
922991503 مديريت بيمه                    امين                 اصغري                فارغ التحصيل           92
851803007 علمي کاربردي حسابداري          حميد                 اصغري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
881803008 علمي کاربردي حسابداري          خاطره                اصغري                فارغ التحصيل           88
905979013 اموربانکي                      سليله                اصغري                فارغ التحصيل           90
925742013 مديريت بازرگاني                سليله                اصغري                فارغ التحصيل           92
903081014 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    عليرضا               اصغري                فارغ التحصيل           90
855979002 اموربانکي                      فاطمه                اصغري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
906280008 مترجمي زبان انگليسي            فيروزه               اصغري                فارغ التحصيل           90
936280002 مترجمي زبان انگليسي            ليلا                 اصغري                فارغ التحصيل           93
851803006 علمي کاربردي حسابداري          معصومه               اصغري                فارغ التحصيل           85
931803011 علمي کاربردي حسابداري          مبينا                اصغري ابندانسري      فارغ التحصيل           93
903292014 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مهدي                 اصغري اسفنداني       فارغ التحصيل           90
903292510 حسابداري بازرگاني-حسابداري     محبوبه               اصغري اقمشهدي        فارغ التحصيل           90
931803502 علمي کاربردي حسابداري          محبوبه               اصغري اقمشهدي        فارغ التحصيل           93
905979014 اموربانکي                      سيده حکيمه           اصغري امري           فارغ التحصيل           90
915491019 حسابداري                       سمانه                اصغري امرئي          فارغ التحصيل           91
937700009 تربيت بدني-تربيت بدني          نگار                 اصغري آستاني         فارغ التحصيل           93
941112002 الهيات و معارف اسلامي- فقه و ح رئوفه                اصغري آقامشهدي       فارغ التحصيل           94
941395202 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا زاهده                اصغري آقامشهدي       فارغ التحصيل           94
855979506 اموربانکي                      ضياءالدين            اصغري آقمشهدي        فارغ التحصيل           85
885742008 مديريت بازرگاني                ضياالدين             اصغري آقمشهدي        فارغ التحصيل           88
895742007 مديريت بازرگاني                محمد                 اصغري آقمشهدي        فارغ التحصيل           89
925742014 مديريت بازرگاني                منير                 اصغري آقمشهدي        فارغ التحصيل           92
953292005 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مهلا                 اصغري بالادزايي      فارغ التحصيل           95
953901002 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري سميه                 اصغري راد            فارغ التحصيل           95
941395203 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا ليلا                 اصغري فرامرزي        فارغ التحصيل           94
919496506 مديريت بازرگاني                صابر                 اصغري قاجاري         فارغ التحصيل           91
905491504 حسابداري                       فاطمه                اصغري قاجاري         فارغ التحصيل           90
895536015 مترجمي زبان انگليسي            خديجه                اصغري قادي           فارغ التحصيل           89
855491004 حسابداري                       کبري                 اصغري قارنسرايي      فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
923081017 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهسا                 اصغري گرجي           فارغ التحصيل           92
905898013 مديريت صنعتي                   ميثم                 اصغري گرجي           فارغ التحصيل           90
845491007 حسابداري                       نسيبه خاتون          اصغري گرجي           فارغ التحصيل           84
903292016 حسابداري بازرگاني-حسابداري     محمد                 اصغري لارمائي        فارغ التحصيل           90
931803012 علمي کاربردي حسابداري          دانيال               اصغري مشهديکلائي     فارغ التحصيل           93
901803504 علمي کاربردي حسابداري          سميرا                اصغري ولوجايي        فارغ التحصيل           90
895898003 مديريت صنعتي                   سمانه                اصغريان              فارغ التحصيل           89
903081015 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ابوذر                اصغريان رستمي        فارغ التحصيل           90
922271008 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ ابوذر                اصغريان رستمي        فارغ التحصيل           92
855492503 مديريت بازرگاني                نيلوفر               اصفهاني الاصل        فارغ التحصيل           85
905492020 مديريت بازرگاني                ابوالفضل             اصلاحي               فارغ التحصيل           90
835491005 حسابداري                       عليرضا               اصلاني               فارغ التحصيل           83
935742007 مديريت بازرگاني                سودا                 اصلاني ساريخان ييگلو فارغ التحصيل           93
855491005 حسابداري                       شراره                اضطراري              فارغ التحصيل           85
945898501 مديريت صنعتي                   سيدفاضل              اطهري                فارغ التحصيل           94
901803505 علمي کاربردي حسابداري          ابوذر                اعزي                 فارغ التحصيل           90
866179005 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت فهيمه                اعزي                 فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
885742087 مديريت بازرگاني                نوشين                اعلايي               فارغ التحصيل           88
855492504 مديريت بازرگاني                نوشين                اعلائي               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
915276005 مديريت صنعتي کاربردي           سيدعسگري             افتخاري              فارغ التحصيل           91
933292012 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيده فاطمه           افتخاري              فارغ التحصيل           93
951803004 علمي کاربردي حسابداري          سيده فاطمه           افتخاري              فارغ التحصيل           95
875536013 مترجمي زبان انگليسي            عادله                افتخاري لمراسکي      فارغ التحصيل           87
905103004 مترجمي زبان انگليسي            عادله                افتخاري لمراسکي      فارغ التحصيل           90
905103005 مترجمي زبان انگليسي            سيد پوريا            افتخاري منش          فارغ التحصيل           90
915979013 اموربانکي                      امير رضا             افته                 فارغ التحصيل           91
920755514 مربيگري ورزشي‏                 محمد                 افرا                 فارغ التحصيل           92
919495505 حسابداري‏                      زهرا                 افرابندپي            فارغ التحصيل           91
927487003 ساخت و توليد- قالبسازي         عليرضا               افرابندپي            فارغ التحصيل           92
935979003 اموربانکي                      سهيلا                افراپلي              فارغ التحصيل           93
915898003 مديريت صنعتي                   علي                  افراپلي              فارغ التحصيل           91
933292013 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زهرا                 افراشته              فارغ التحصيل           93
919496507 مديريت بازرگاني                جواد                 افروزيان             اخذ کارداني            91
865492020 مديريت بازرگاني                احسان                افزا                 فارغ التحصيل           86
885742088 مديريت بازرگاني                احسان                افزا                 فارغ التحصيل           88
955742224 مديريت بازرگاني                امين                 افسري حسين آبادي     فارغ التحصيل           95
855979048 اموربانکي                      مليحه                افشار                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
907700631 تربيت بدني-تربيت بدني          محمدعلي              افشارپور             فارغ التحصيل           90
895536016 مترجمي زبان انگليسي            بهاره                افشارزاده            فارغ التحصيل           89
915103006 مترجمي زبان انگليسي            بهاره                افشارزاده            فارغ التحصيل           91
878405045 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     بهمن                 افشاري               فارغ التحصيل           87
943292012 حسابداري بازرگاني-حسابداري     محمد                 افشاري               فارغ التحصيل           94
881803061 علمي کاربردي حسابداري          مهدي                 افشاري بيرق          فارغ التحصيل           88
865742007 مديريت بازرگاني                روح اله              افشاري گرجي          فارغ التحصيل           86
939494007 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق حامد                 افضلي                فارغ التحصيل           93
835492007 مديريت بازرگاني                زهره                 افضلي                فارغ التحصيل           83
865742008 مديريت بازرگاني                زهره                 افضلي                فارغ التحصيل           86
921803015 علمي کاربردي حسابداري          سميه                 افضلي                فارغ التحصيل           92
919495305 حسابداري‏                      شکوفه                افضلي                فارغ التحصيل           91
911803010 علمي کاربردي حسابداري          علي                  افضلي                فارغ التحصيل           91
895979013 اموربانکي                      فاطمه                افضلي                فارغ التحصيل           89
895491501 حسابداري                       مريم                 افضلي                فارغ التحصيل           89
921803016 علمي کاربردي حسابداري          مريم                 افضلي                فارغ التحصيل           92
845979007 اموربانکي                      ميترا                افضلي                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
875742022 مديريت بازرگاني                ميترا                افضلي                فارغ التحصيل           87
895491012 حسابداري                       علي                  افضلي جامخانه        فارغ التحصيل           89
911803505 علمي کاربردي حسابداري          علي                  افضلي جامخانه        فارغ التحصيل           91
871803039 علمي کاربردي حسابداري          احسان                افضلي نيا            فارغ التحصيل           87
895979016 اموربانکي                      ميلاد                اقا گلي کفشگري       فارغ التحصيل           89
895979014 اموربانکي                      عارفه                اقابرارنياگودرزي     فارغ التحصيل           89
923292019 حسابداري بازرگاني-حسابداري     افسانه               اقاجاني              فارغ التحصيل           92
951295002 حقوق خصوصي                     فاطمه                اقاجاني              فارغ التحصيل           95
925742015 مديريت بازرگاني                سيده منا             اقاسيان              فارغ التحصيل           92
941306004 فقه و حقوق جزا                 عادله                اقاگل زاده دوتون     فارغ التحصيل           94
931112003 الهيات و معارف اسلامي- فقه و ح سميه                 اقامحمدي گورجي       فارغ التحصيل           93
934217502 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث عادل                 اقايي                فارغ التحصيل           93
865979021 اموربانکي                      جابر                 اقبال جو             فارغ التحصيل           86
835491007 حسابداري                       سودابه               اقتداري              فارغ التحصيل           83
855492004 مديريت بازرگاني                نجمه                 اکبر بروجردي         فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875742519 مديريت بازرگاني                نجمه                 اکبر بروجردي         فارغ التحصيل           87
903292020 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سمانه                اکبر زاده گلزار      فارغ التحصيل           90
888405011 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     مهدي                 اکبر نياخاکي         فارغ التحصيل           88
901803010 علمي کاربردي حسابداري          راضيه                اکبرپور کاسگري       فارغ التحصيل           90
913081020 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    کيوان                اکبرپوررودي          فارغ التحصيل           91
895491013 حسابداري                       سميه                 اکبرزاده             فارغ التحصيل           89
875103016 مترجمي زبان انگليسي            مرجان                اکبرزاده آغوئي       فارغ التحصيل           87
922991007 مديريت بيمه                    نگين                 اکبرزاده زنگنه       فارغ التحصيل           92
895742010 مديريت بازرگاني                سميرا                اکبرزاده گلزار       فارغ التحصيل           89
885536019 مترجمي زبان انگليسي            ناهيد                اکبرزاده مله         فارغ التحصيل           88
905103006 مترجمي زبان انگليسي            ناهيد                اکبرزاده مله         فارغ التحصيل           90
845492002 مديريت بازرگاني                وحيد                 اکبرزاده مله         فارغ التحصيل           84
893292321 حسابداري بازرگاني-حسابداري     امين                 اکبري                فارغ التحصيل           89
931803014 علمي کاربردي حسابداري          حامد                 اکبري                فارغ التحصيل           93
921933503 مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد-م داود                 اکبري                فارغ التحصيل           92
865979024 اموربانکي                      سيد اسماعيل          اکبري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
893081017 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    صفر علي              اکبري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 89
921803017 علمي کاربردي حسابداري          عادل                 اکبري                فارغ التحصيل           92
855491502 حسابداري                       عليرضا               اکبري                فارغ التحصيل           85
895979020 اموربانکي                      محدثه                اکبري                فارغ التحصيل           89
915742011 مديريت بازرگاني                محدثه                اکبري                فارغ التحصيل           91
915491022 حسابداري                       محمد                 اکبري                فارغ التحصيل           91
933081010 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    محمد                 اکبري                فارغ التحصيل           93
855492005 مديريت بازرگاني                محمد قاسم            اکبري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
895742011 مديريت بازرگاني                محمدقاسم             اکبري                فارغ التحصيل           89
835491008 حسابداري                       مرضيه                اکبري                فارغ التحصيل           83
941395204 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا مريم                 اکبري                فارغ التحصيل           94
885979018 اموربانکي                      مولود                اکبري                فارغ التحصيل           88
915492013 مديريت بازرگاني                مهدي                 اکبري                فارغ التحصيل           91
875103017 مترجمي زبان انگليسي            ميثم                 اکبري                فارغ التحصيل           87
929495007 حسابداري‏                      ياسر                 اکبري                فارغ التحصيل           92
895103006 مترجمي زبان انگليسي            سميرا                اکبري ارضتي          فارغ التحصيل           89
893292302 حسابداري بازرگاني-حسابداري     حسين                 اکبري اسرمي          فارغ التحصيل           89
875979043 اموربانکي                      فرشاد                اکبري اسرمي          فارغ التحصيل           87
891803801 علمي کاربردي حسابداري          فرشاد                اکبري اسرمي          فارغ التحصيل           89
885979019 اموربانکي                      مرتضي                اکبري اناري          فارغ التحصيل           88
885742089 مديريت بازرگاني                زهرا                 اکبري آقمشهدي        فارغ التحصيل           88
933292015 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زينب                 اکبري بادله          فارغ التحصيل           93
855491503 حسابداري                       ساره                 اکبري بادلي          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
901803011 علمي کاربردي حسابداري          نفيسه                اکبري پرکوهي         فارغ التحصيل           90
866179006 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت ايمان                اکبري تالار پشتي     فارغ التحصيل           86
925979005 اموربانکي                      نسرين                اکبري چوکلائي        فارغ التحصيل           92
919495007 حسابداري‏                      احمد                 اکبري حيدر آبادي     فارغ التحصيل           91
895492012 مديريت بازرگاني                علي اکبر             اکبري زرين کلايي     فارغ التحصيل           89
855979005 اموربانکي                      عليرضا               اکبري ساعي           فارغ التحصيل           85
875742546 مديريت بازرگاني                عليرضا               اکبري ساعي           فارغ التحصيل           87
905492026 مديريت بازرگاني                مرصاد                اکبري شه بندي        فارغ التحصيل           90
935742008 مديريت بازرگاني                مرصاد                اکبري شه بندي        فارغ التحصيل           93
888405012 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     سيد محمود            اکبري شهابي          فارغ التحصيل           88
895492013 مديريت بازرگاني                سيداحمد              اکبري شهابي          فارغ التحصيل           89
915742012 مديريت بازرگاني                سيداحمد              اکبري شهابي          فارغ التحصيل           91
906280010 مترجمي زبان انگليسي            هانيه                اکبري قلعه سري       فارغ التحصيل           90
915979016 اموربانکي                      سميرا                اکبري کردابي         فارغ التحصيل           91
929494011 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق حسين                 اکبري کفشگري         فارغ التحصيل           92
901803607 علمي کاربردي حسابداري          مريم                 اکبري کلاگري         فارغ التحصيل           90
893292022 حسابداري بازرگاني-حسابداري     رويا                 اکبري کوچکسرايي      فارغ التحصيل           89
885536020 مترجمي زبان انگليسي            شيوا                 اکبري کوچکسرايي      فارغ التحصيل           88
905103007 مترجمي زبان انگليسي            شيوا                 اکبري کوچکسرايي      فارغ التحصيل           90
935742509 مديريت بازرگاني                عباس                 اکبري گنجي           فارغ التحصيل           93
944513001 حسابداري                       خديجه                اکبري لالائي         فارغ التحصيل           94
893081018 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    نسيم                 اکبري لهرمي          فارغ التحصيل           89
875979017 اموربانکي                      محسن                 اکبري مرمتي          فارغ التحصيل           87
911803011 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 اکبري نودهي          فارغ التحصيل           91
891803008 علمي کاربردي حسابداري          محمد حسين            اکبريان              فارغ التحصيل           89
905492027 مديريت بازرگاني                فرشيد                اکبريان آقمشهدي      فارغ التحصيل           90
941295206 حقوق خصوصي                     علي                  اکبريان بائي         فارغ التحصيل           94
905742014 مديريت بازرگاني                عليرضا               اکبريان کياسري       فارغ التحصيل           90
845491008 حسابداري                       فاطمه                اکرمي                فارغ التحصيل           84
861803084 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                اکرمي                فارغ التحصيل           86
932271008 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ امين                 اکملي ملک ابادي      فارغ التحصيل           93
888405013 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     محدثه                اکملي ملک آبادي      فارغ التحصيل           88
925492005 مديريت بازرگاني                مهسا                 اكبرزاده سمسكنده     فارغ التحصيل           92
905979017 اموربانکي                      حميد                 اكبري                فارغ التحصيل           90
945742501 مديريت بازرگاني                فاطمه                اكبري                فارغ التحصيل           94
945742502 مديريت بازرگاني                مصطفي                اكبري                فارغ التحصيل           94
931967007 روانشناسي‏                     زهرا                 اكبري آهنگركلائي     فارغ التحصيل           93
951803008 علمي کاربردي حسابداري          زينب                 اكبري بادلهء         فارغ التحصيل           95
954513201 حسابداري                       نفيسه                اكبري پركوهي         فارغ التحصيل           95
939495503 حسابداري‏                      اتنا                 اكبري لاليمي         فارغ التحصيل           93
932991010 مديريت بيمه                    فاطمه                اكبري واودره         فارغ التحصيل           93
935742510 مديريت بازرگاني                فاطمه                اكبري ولوجائي        فارغ التحصيل           93
941803501 علمي کاربردي حسابداري          حسين                 اكبريان              فارغ التحصيل           94
943081016 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهديه                اكبريان سروينه باغي  فارغ التحصيل           94
893081019 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    پوريا                البرزي               فارغ التحصيل           89
922271010 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ پوريا                البرزي               فارغ التحصيل           92
895103008 مترجمي زبان انگليسي            رقيه                 البرزي               فارغ التحصيل           89
930755005 مربيگري ورزشي‏                 سحر                  البرزي               فارغ التحصيل           93
932271505 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ سعيد                 البرزي               فارغ التحصيل           93
905491020 حسابداري                       مهدي                 البرزي               فارغ التحصيل           90
885536022 مترجمي زبان انگليسي            انسيه                الداغي               فارغ التحصيل           88
937700012 تربيت بدني-تربيت بدني          عاطفه                الطافي               فارغ التحصيل           93
953901003 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري عاطفه                الطافي               فارغ التحصيل           95
885742126 مديريت بازرگاني                مريم                 الفتي                فارغ التحصيل           88
916280501 مترجمي زبان انگليسي            عالمه                اللهي کنتائي         فارغ التحصيل           91
929495008 حسابداري‏                      محمدرضا              النداني              فارغ التحصيل           92
931967009 روانشناسي‏                     مرضيه                النداني              فارغ التحصيل           93
855491504 حسابداري                       حسين                 الوار زندي           فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
903081017 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                الوندي پور           فارغ التحصيل           90
878405019 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     حميد رضا             اله ويردي            فارغ التحصيل           87
835492008 مديريت بازرگاني                الهام                الهام بخش            فارغ التحصيل           83
951161005 روانشناسي ورزشي                رضا                  الهامي               فارغ التحصيل           95
895536021 مترجمي زبان انگليسي            سيده مرضيه           الهقلي پور           فارغ التحصيل           89
915103008 مترجمي زبان انگليسي            سيده مرضيه           الهقلي پور           فارغ التحصيل           91
885979020 اموربانکي                      مبينا                الهوردي گرجي         فارغ التحصيل           88
865491021 حسابداري                       آرزو                 الهي                 فارغ التحصيل           86
845979530 اموربانکي                      زهرا                 الهي کنتائي          فارغ التحصيل           84
855536502 مترجمي زبان انگليسي            هاجر                 الهياري              فارغ التحصيل           85
875103502 مترجمي زبان انگليسي            هاجر                 الهياري              فارغ التحصيل           87
915979018 اموربانکي                      معصومه               الياري               فارغ التحصيل           91
861803004 علمي کاربردي حسابداري          معصومه               الياسي گالشي         فارغ التحصيل           86
903292025 حسابداري بازرگاني-حسابداري     ميلاد                امام قلي پور سرخي    فارغ التحصيل           90
931803505 علمي کاربردي حسابداري          ميلاد                امام قلي پورسرخي     فارغ التحصيل           93
875491018 حسابداري                       کريم                 امامي                فارغ التحصيل           87
845492535 مديريت بازرگاني                الهام                امامي اسکاردي        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
865742009 مديريت بازرگاني                الهام                امامي اسکاردي        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
911803012 علمي کاربردي حسابداري          شيوا                 امامي زيدي           فارغ التحصيل           91
921803018 علمي کاربردي حسابداري          يحيي                 امامي کردمحله        فارغ التحصيل           92
885103075 مترجمي زبان انگليسي            الناز                امامي يگانه          فارغ التحصيل           88
835492009 مديريت بازرگاني                شهاب                 امان                 فارغ التحصيل         نقص کد ملی 83
932991011 مديريت بيمه                    علي                  اماندار              فارغ التحصيل           93
941967010 روانشناسي‏                     سپيده                اماني                فارغ التحصيل           94
941395004 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا علي                  اماني                فارغ التحصيل           94
924513502 حسابداري                       فاطمه                اماني جويباري        فارغ التحصيل           92
911803013 علمي کاربردي حسابداري          مژده                 اماني کلاريجاني      فارغ التحصيل           91
915742014 مديريت بازرگاني                معصومه               امجدي                فارغ التحصيل           91
925979010 اموربانکي                      مهدي                 امجدي سورکي          فارغ التحصيل           92
855491006 حسابداري                       مينا                 امجدي سورکي          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
878405049 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     علي                  امراريان             فارغ التحصيل           87
885742090 مديريت بازرگاني                ايمان                امرايي               فارغ التحصيل           88
855492505 مديريت بازرگاني                ايمان                امرائي               فارغ التحصيل           85
919495508 حسابداري‏                      نرگس                 امرواني              فارغ التحصيل           91
935979005 اموربانکي                      علي                  اموسي                فارغ التحصيل           93
865491022 حسابداري                       منتظر                اميد                 فارغ التحصيل           86
903081019 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    وحيد                 امير احمدي           فارغ التحصيل           90
885491017 حسابداري                       سميرا                امير فخريان          فارغ التحصيل           88
901803303 علمي کاربردي حسابداري          سميرا                امير فخريان          فارغ التحصيل           90
895979023 اموربانکي                      ياسمن                امير فضلي            فارغ التحصيل           89
903292026 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مرجان                امير نژاد            فارغ التحصيل           90
941803013 علمي کاربردي حسابداري          امنه                 اميري                فارغ التحصيل           94
923292022 حسابداري بازرگاني-حسابداري     آمنه                 اميري                فارغ التحصيل           92
941803014 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 اميري                فارغ التحصيل           94
871803030 علمي کاربردي حسابداري          سعيد                 اميري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 87
891803010 علمي کاربردي حسابداري          سعيده                اميري                فارغ التحصيل           89
871803071 علمي کاربردي حسابداري          عارف                 اميري                فارغ التحصيل           87
895979024 اموربانکي                      عظيم                 اميري                فارغ التحصيل           89
915979501 اموربانکي                      معين                 اميري                فارغ التحصيل           91
865742010 مديريت بازرگاني                منصور                اميري                فارغ التحصيل           86
875492026 مديريت بازرگاني                هانيه                اميري                فارغ التحصيل           87
895742012 مديريت بازرگاني                هانيه                اميري                فارغ التحصيل           89
905492030 مديريت بازرگاني                مهدي                 اميري اندي           فارغ التحصيل           90
941803015 علمي کاربردي حسابداري          فريده                اميري بزمين آبادي    فارغ التحصيل           94
933081011 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    زهرا                 اميري رسکتي          فارغ التحصيل           93
941306005 فقه و حقوق جزا                 مهلا                 اميري عسكري          فارغ التحصيل           94
901803506 علمي کاربردي حسابداري          محبوبه               اميري کسلياني        فارغ التحصيل           90
919495509 حسابداري‏                      عبدالله              اميري گرمرودي        فارغ التحصيل           91
895898004 مديريت صنعتي                   علي                  اميري گلوردي         فارغ التحصيل           89
949495015 حسابداري‏                      احسان                اميري مركاوي         فارغ التحصيل           94
893081021 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مرضيه                اميري مله            فارغ التحصيل           89
851803010 علمي کاربردي حسابداري          مهدي                 اميريان              فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905979024 اموربانکي                      آرزو                 امين پوررستمي        فارغ التحصيل           90
845979008 اموربانکي                      نگار                 امين جويبار گلي      فارغ التحصيل           84
893081022 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سينا                 امين شريفي           فارغ التحصيل           89
875742538 مديريت بازرگاني                ثمينه سادات          اميني                فارغ التحصيل           87
931112004 الهيات و معارف اسلامي- فقه و ح زهره السادات         اميني                فارغ التحصيل           93
916280008 مترجمي زبان انگليسي            زينب                 اميني                فارغ التحصيل           91
939496007 مديريت بازرگاني                عليرضا               اميني                فارغ التحصيل           93
881803062 علمي کاربردي حسابداري          کوثر                 اميني                فارغ التحصيل           88
855492506 مديريت بازرگاني                منطقمه السادات       اميني                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905492031 مديريت بازرگاني                عاطفه                اميني ازني           فارغ التحصيل           90
925742016 مديريت بازرگاني                عاطفه                اميني ازني           فارغ التحصيل           92
932271011 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ مريم                 اميني ازني           فارغ التحصيل           93
855492007 مديريت بازرگاني                فهيمه                اميني برنجستانکي     فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
893292025 حسابداري بازرگاني-حسابداري     بهنام                اميني زاده           فارغ التحصيل           89
871803069 علمي کاربردي حسابداري          فرشته                اميني عالمي          فارغ التحصيل           87
885979024 اموربانکي                      ميثم                 اميني کمرودي         فارغ التحصيل           88
875492022 مديريت بازرگاني                شهريار               امينيان              فارغ التحصيل           87
929495010 حسابداري‏                      مائده                امينيان              فارغ التحصيل           92
911803507 علمي کاربردي حسابداري          شهربانو              انارفرهاد            فارغ التحصيل           91
885276019 مديريت صنعتي کاربردي           ربابه                انباري               فارغ التحصيل           88
905898018 مديريت صنعتي                   ربابه                انباري               فارغ التحصيل           90
925979013 اموربانکي                      شبنم                 انتظاري              فارغ التحصيل           92
905536013 مترجمي زبان انگليسي            ساناز                اندام                فارغ التحصيل           90
943901009 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري عماد                 اندخس                فارغ التحصيل           94
885491019 حسابداري                       سيد حسين             اندر واژ             فارغ التحصيل           88
915742017 مديريت بازرگاني                هانيه                اندرخور              فارغ التحصيل           91
875979213 اموربانکي                      سحر                  اندرخورا             فارغ التحصيل           87
895491018 حسابداري                       فاطمه                اندرز                فارغ التحصيل           89
895742014 مديريت بازرگاني                منصوره               اندرزا               فارغ التحصيل           89
895492503 مديريت بازرگاني                مهسا                 اندرزا               فارغ التحصيل           89
905491023 حسابداري                       زهرا                 اندرواژ              فارغ التحصيل           90
931803506 علمي کاربردي حسابداري          سيدحسين              اندرواژ              فارغ التحصيل           93
913292021 حسابداري بازرگاني-حسابداري     ندا                  اندرواژ              فارغ التحصيل           91
875742030 مديريت بازرگاني                مريم                 انشايي مجرد          فارغ التحصيل           87
855491007 حسابداري                       زليخا                انشائي               فارغ التحصيل           85
871803089 علمي کاربردي حسابداري          محسن                 انصاري               فارغ التحصيل           87
893292026 حسابداري بازرگاني-حسابداري     هدي                  انصاري خاريکي        فارغ التحصيل           89
878405043 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     محبوبه               انصاري مجد           فارغ التحصيل           87
865536003 مترجمي زبان انگليسي            سميرا                انصاري مطهري         فارغ التحصيل           86
855979006 اموربانکي                      فاطمه                انصاريان             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
913081025 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    اسماعيل              انگاشته              فارغ التحصيل           91
875491051 حسابداري                       زهره                 انگاشته              فارغ التحصيل           87
891803011 علمي کاربردي حسابداري          زهره                 انگاشته              فارغ التحصيل           89
885742034 مديريت بازرگاني                سکينه                انگاشته              فارغ التحصيل           88
943901010 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري سيدصالح              انگاشته              فارغ التحصيل           94
893081025 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                انگوتين              فارغ التحصيل           89
925742503 مديريت بازرگاني                فاطمه                انوري                فارغ التحصيل           92
939494503 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق مهديس                انوري پور            فارغ التحصيل           93
937700021 تربيت بدني-تربيت بدني          مهديه                انوري پور            فارغ التحصيل           93
953901004 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مهديه                انوري پور            فارغ التحصيل           95
919495012 حسابداري‏                      آرزو                 انوري کمرپشتي        فارغ التحصيل           91
951161204 روانشناسي ورزشي                سيداحمد              انيشه                فارغ التحصيل           95
855536503 مترجمي زبان انگليسي            ندا                  اوحدي مقدم           فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
934513007 حسابداري                       فرزانه               اورکي کوه شور        فارغ التحصيل           93
856179005 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت عادله                اولادي قاديکلايي     فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
845979504 اموربانکي                      معصومه               اولادي قاديکلائي     فارغ التحصيل           84
835491009 حسابداري                       فاطمه                اهري                 فارغ التحصيل           83
865492025 مديريت بازرگاني                سيمين                ايران نژاد اسفستاني  فارغ التحصيل           86
855536540 مترجمي زبان انگليسي            آرزو                 ايراندوست            فارغ التحصيل           85
885103076 مترجمي زبان انگليسي            آرزو                 ايراندوست            فارغ التحصيل           88
893081317 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ماجده                ايرانمنش             فارغ التحصيل           89
942991011 مديريت بيمه                    متينه                ايرانيان             فارغ التحصيل           94
915742018 مديريت بازرگاني                محمد                 ايرائي               فارغ التحصيل           91
885103077 مترجمي زبان انگليسي            مرضيه                ايزدي                فارغ التحصيل           88
895491019 حسابداري                       رقيه                 ايزدي امري           فارغ التحصيل           89
933081015 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ليلا                 ايزدي امريي          فارغ التحصيل           93
903292031 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زينب                 ايزدي زرنديني        فارغ التحصيل           90
921803021 علمي کاربردي حسابداري          زينب                 ايزدي زرنديني        فارغ التحصيل           92
876179020 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت فرزين                ايزديار              فارغ التحصيل           87
907700517 تربيت بدني-تربيت بدني          اميد                 ايمان خواه           فارغ التحصيل           90
903081021 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سارا                 ايماني               فارغ التحصيل           90
915742019 مديريت بازرگاني                عليرضا               ايماني               فارغ التحصيل           91
911803016 علمي کاربردي حسابداري          ميثم                 ايماني               فارغ التحصيل           91
933081016 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سمانه                ايماني پجتي          فارغ التحصيل           93
927700006 تربيت بدني-تربيت بدني          شهره                 ايماني ريگ چشمه      فارغ التحصيل           92
905492035 مديريت بازرگاني                نسيم                 ايماني نورآبادي      فارغ التحصيل           90
955742004 مديريت بازرگاني                نسيم                 ايماني نورآبادي      فارغ التحصيل           95
888405017 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     ابوالفضل             ايمني                فارغ التحصيل           88
855276002 مديريت صنعتي کاربردي           زهرا                 ايوب ميگوني          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905492036 مديريت بازرگاني                امير                 ايوبي اسبورزي        فارغ التحصيل           90
865979001 اموربانکي                      طيبه                 آب بخشي              فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
901803001 علمي کاربردي حسابداري          محمد علي             آب رود               فارغ التحصيل           90
916280001 مترجمي زبان انگليسي            عاليه                آبادي                فارغ التحصيل           91
885103069 مترجمي زبان انگليسي            ميلاد                آباريان              فارغ التحصيل           88
861803006 علمي کاربردي حسابداري          سيد آيت اله          آبانگاه              فارغ التحصيل           86
881803004 علمي کاربردي حسابداري          احمد                 آبخوست               فارغ التحصيل           88
885491002 حسابداري                       مائده                آبرود                فارغ التحصيل           88
932271501 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ رضا                  آبيار                فارغ التحصيل           93
915898001 مديريت صنعتي                   سحرالسادات           آبيار                فارغ التحصيل           91
939495004 حسابداري‏                      ميترا                آتش زبان             فارغ التحصيل           93
885742038 مديريت بازرگاني                تورج                 آتش فراز             فارغ التحصيل           88
941395001 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا طلوع                 آتشيان               فارغ التحصيل           94
875491025 حسابداري                       سميه                 آخرتي                فارغ التحصيل           87
865979008 اموربانکي                      آرزو                 آخوندي               فارغ التحصيل           86
885742007 مديريت بازرگاني                آرزو                 آخوندي               فارغ التحصيل           88
922991004 مديريت بيمه                    فاطمه                آخوندي               فارغ التحصيل           92
895979007 اموربانکي                      مصطفي                آدينه وند            فارغ التحصيل           89
931803004 علمي کاربردي حسابداري          مهدي                 آذرخرداد             فارغ التحصيل           93
895491006 حسابداري                       شيما                 آذري                 فارغ التحصيل           89
911803004 علمي کاربردي حسابداري          آمنه                 آران دينکي           فارغ التحصيل           91
885492007 مديريت بازرگاني                داود                 آرمند                فارغ التحصيل           88
925103501 مترجمي زبان انگليسي            سميه                 آرنگ                 فارغ التحصيل           92
855536504 مترجمي زبان انگليسي            آمنه                 آروانه               فارغ التحصيل           85
885103070 مترجمي زبان انگليسي            آمنه                 آروانه               فارغ التحصيل           88
905103011 مترجمي زبان انگليسي            عاطفه                آريامنش              فارغ التحصيل           90
855536505 مترجمي زبان انگليسي            اميد                 آزاد                 فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905536005 مترجمي زبان انگليسي            ساحله                آزاد                 فارغ التحصيل           90
925103001 مترجمي زبان انگليسي            ساحله                آزاد                 فارغ التحصيل           92
855979507 اموربانکي                      رجا                  آزاد شهابي           فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
901803006 علمي کاربردي حسابداري          رضا                  آزاد منش             فارغ التحصيل           90
865491007 حسابداري                       مهدي                 آزاد منش             فارغ التحصيل           86
925742009 مديريت بازرگاني                بتول                 آزادشهابي            فارغ التحصيل           92
901803007 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                آزادمنش              فارغ التحصيل           90
955742221 مديريت بازرگاني                سيف الله             آزادي                فارغ التحصيل           95
923081005 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مائده                آزادي جويباري        فارغ التحصيل           92
905492010 مديريت بازرگاني                ساغر                 آزرده ولوجايي        فارغ التحصيل           90
935742004 مديريت بازرگاني                ساغر                 آزرده ولوجائي        فارغ التحصيل           93
895536006 مترجمي زبان انگليسي            جاسم                 آزموده               فارغ التحصيل           89
905492011 مديريت بازرگاني                حسين                 آزموده               فارغ التحصيل           90
935742005 مديريت بازرگاني                حسين                 آزموده               فارغ التحصيل           93
885103071 مترجمي زبان انگليسي            زهره                 آزموده اقبلاغ        فارغ التحصيل           88
865492011 مديريت بازرگاني                سجاد                 آژ                   فارغ التحصيل           86
885742085 مديريت بازرگاني                سجاد                 آژ                   فارغ التحصيل           88
896280001 مترجمي زبان انگليسي            مريم                 آژير                 فارغ التحصيل           89
895742006 مديريت بازرگاني                الهه                 آسماني کاسب          فارغ التحصيل           89
885979014 اموربانکي                      مهران                آسوده                فارغ التحصيل           88
903081011 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فائزه                آسوده ولشکلائي       فارغ التحصيل           90
922271007 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ فائزه                آسوده ولشکلائي       فارغ التحصيل           92
942991502 مديريت بيمه                    فاطمه                آشفته                فارغ التحصيل           94
907700556 تربيت بدني-تربيت بدني          سجاد                 آشکاران              فارغ التحصيل           90
933901005 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري سجاد                 آشکاران              فارغ التحصيل           93
865979016 اموربانکي                      افسانه               آشنا                 فارغ التحصيل           86
916280007 مترجمي زبان انگليسي            آمنه                 آشوري                فارغ التحصيل           91
929495005 حسابداري‏                      فاطمه                آشوري زنجاني         فارغ التحصيل           92
919496008 مديريت بازرگاني                مونا                 آفاقيان              فارغ التحصيل           91
865491017 حسابداري                       محمد                 آقا بابائي           فارغ التحصيل           86
855492509 مديريت بازرگاني                سحر                  آقا محسني            فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875492013 مديريت بازرگاني                سهيل                 آقا ياري             فارغ التحصيل           87
911803506 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 آقابابايي            فارغ التحصيل           91
895979015 اموربانکي                      عاطفه                آقابرارنيا گودرزي    فارغ التحصيل           89
875103011 مترجمي زبان انگليسي            سيدعبدالناصر         آقابزرگ افجه         فارغ التحصيل           87
933292014 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيده عاطفه           آقاجانپور            فارغ التحصيل           93
835491006 حسابداري                       سيد محمود            آقاجانپور مير        فارغ التحصيل           83
907700515 تربيت بدني-تربيت بدني          الهه                 آقاجاني              فارغ التحصيل           90
931803013 علمي کاربردي حسابداري          طاهره                آقاجاني              فارغ التحصيل           93
885979017 اموربانکي                      مهسا                 آقاجاني              فارغ التحصيل           88
915491020 حسابداري                       ميثم                 آقاجاني              فارغ التحصيل           91
939495015 حسابداري‏                      نيما                 آقاجاني اهنگركلائي   فارغ التحصيل           93
895536018 مترجمي زبان انگليسي            هستي                 آقاجاني ديزآبادي     فارغ التحصيل           89
915103007 مترجمي زبان انگليسي            هستي                 آقاجاني ديزآبادي     فارغ التحصيل           91
845491503 حسابداري                       فرشته                آقاخاني دوستي        فارغ التحصيل           84
888405008 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     پدرام                آقاسي                فارغ التحصيل           88
913292017 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                آقاگل زاده حاجي      فارغ التحصيل           91
941803008 علمي کاربردي حسابداري          محمدجواد             آقاگل زاده حاجي      فارغ التحصيل           94
885492016 مديريت بازرگاني                بابک                 آقاياري              فارغ التحصيل           88
865276013 مديريت صنعتي کاربردي           فهيمه                آقايي                فارغ التحصيل           86
895979017 اموربانکي                      آزاده                آقايي پورسليمي       فارغ التحصيل           89
939495016 حسابداري‏                      فاطمه                آقايي جهزدان         فارغ التحصيل           93
875742039 مديريت بازرگاني                ناهيد                آقايي جهزداني        فارغ التحصيل           87
885742057 مديريت بازرگاني                زليخا                آقايي قاسم خيلي      فارغ التحصيل           88
855979009 اموربانکي                      ناهيد                آقائي جهزداني        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
855491506 حسابداري                       هادي                 آقائي ورکي           فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
913292019 حسابداري بازرگاني-حسابداري     پريا                 آگوشي                فارغ التحصيل           91
941803011 علمي کاربردي حسابداري          پريا                 آگوشي                فارغ التحصيل           94
885536021 مترجمي زبان انگليسي            سيده ميترا           آل عقيل              فارغ التحصيل           88
919494011 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق ميلاد                آل علي               فارغ التحصيل           91
855979010 اموربانکي                      سيد عبدالوهاب        آل ياسين             فارغ التحصيل           85
905979019 اموربانکي                      حسين                 آلکا                 فارغ التحصيل           90
855492008 مديريت بازرگاني                سهيلا                آندستا               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
955742201 مديريت بازرگاني                فروغ                 آوند                 فارغ التحصيل           95
943081020 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                آهنگر                فارغ التحصيل           94
855979007 اموربانکي                      محدثه                آهنگر                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
865491025 حسابداري                       عليرضا               آهنگر دارابي         فارغ التحصيل           86
881803010 علمي کاربردي حسابداري          عليرضا               آهنگر دارابي         فارغ التحصيل           88
845491504 حسابداري                       فاطمه                آهنگر دارابي         فارغ التحصيل           84
891803012 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                آهنگر دارابي         فارغ التحصيل           89
933081013 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    خديجه                آهنگردارابي          فارغ التحصيل           93
930755008 مربيگري ورزشي‏                 فاطمه                آهنگردارابي          فارغ التحصيل           93
931986006 مديريت صنعتي                   محمدابراهيم          آهنگردارابي          اخذ کارداني            93
871803081 علمي کاربردي حسابداري          رمضانعلي             آهنگري               فارغ التحصيل           87
903292029 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سميه                 آهنگري               فارغ التحصيل           90
875491049 حسابداري                       عارفه                آهنگري               فارغ التحصيل           87
901803310 علمي کاربردي حسابداري          عارفه                آهنگري               فارغ التحصيل           90
925742017 مديريت بازرگاني                عاطفه                آهنگري               فارغ التحصيل           92
934217504 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث شعبانعلي             آهنگري جويباري       فارغ التحصيل           93
915979502 اموربانکي                      زينب                 آهنگري کارمزدي       فارغ التحصيل           91
951803207 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                آهو دشتي             فارغ التحصيل           95
931803017 علمي کاربردي حسابداري          بهاره                آهودشتي              فارغ التحصيل           93
885742003 مديريت بازرگاني                حسين                 آهودشتي              فارغ التحصيل           88
919496509 مديريت بازرگاني                نسيم                 آهودشتي              فارغ التحصيل           91
856179007 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت ابوذر                آئين پرست            فارغ التحصيل           85
891803013 علمي کاربردي حسابداري          احمد                 آئين پرست            فارغ التحصيل           89
895491021 حسابداري                       ساجده                آئين پرست            فارغ التحصيل           89
905742016 مديريت بازرگاني                محمود                باب شهميري           فارغ التحصيل           90
855276003 مديريت صنعتي کاربردي           سيد حسين             بابا زاده            فارغ التحصيل           85
905898022 مديريت صنعتي                   ميلاد                باباپور              فارغ التحصيل           90
905898023 مديريت صنعتي                   اريکا                باباپور خاکي         فارغ التحصيل           90
895276026 مديريت صنعتي کاربردي           عليرضا               باباپور شهاب الديني  فارغ التحصيل           89
891803014 علمي کاربردي حسابداري          سحر                  باباپور قلزم         فارغ التحصيل           89
885276023 مديريت صنعتي کاربردي           اريکا                باباپورخاکي          فارغ التحصيل           88
885492023 مديريت بازرگاني                طاهر                 باباجان              فارغ التحصيل           88
905742017 مديريت بازرگاني                طاهر                 باباجان              فارغ التحصيل           90
875979024 اموربانکي                      زهرا                 بابازاده             فارغ التحصيل           87
922271507 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ ميلاد                بابازاده خارکشي      فارغ التحصيل           92
905491024 حسابداري                       سميه                 بابازاده زيدي        فارغ التحصيل           90
921803022 علمي کاربردي حسابداري          سميه                 بابازاده زيدي        فارغ التحصيل           92
947700012 تربيت بدني-تربيت بدني          محمدتقي              بابانژادسورکي        فارغ التحصيل           94
878405029 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     سيد رضا              بابانياکاني          فارغ التحصيل           87
925103503 مترجمي زبان انگليسي            زهرا                 بابايي               فارغ التحصيل           92
915742022 مديريت بازرگاني                فاطمه                بابايي               فارغ التحصيل           91
895536025 مترجمي زبان انگليسي            کميل                 بابايي               فارغ التحصيل           89
925103300 مترجمي زبان انگليسي            کميل                 بابايي               فارغ التحصيل           92
893081027 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    محبوبه               بابايي               فارغ التحصيل           89
885492024 مديريت بازرگاني                محمد صادق            بابايي               فارغ التحصيل           88
905742601 مديريت بازرگاني                محمدصادق             بابايي               فارغ التحصيل           90
929496008 مديريت بازرگاني                مرجان                بابايي               فارغ التحصيل           92
885979026 اموربانکي                      نيلوفر               بابايي               فارغ التحصيل           88
919496510 مديريت بازرگاني                نيلوفر               بابايي               فارغ التحصيل           91
921803023 علمي کاربردي حسابداري          نيلوفر               بابايي ابکسري        فارغ التحصيل           92
939496504 مديريت بازرگاني                محمدرضا              بابايي پاچي          فارغ التحصيل           93
901803012 علمي کاربردي حسابداري          زينت                 بابايي پرکوهي        فارغ التحصيل           90
921803024 علمي کاربردي حسابداري          مهدي                 بابايي پرکوهي        فارغ التحصيل           92
903081024 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    جاويد                بابايي ساروي         فارغ التحصيل           90
845491547 حسابداري                       زينب السادات         بابايي سنگدهي        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
895536026 مترجمي زبان انگليسي            فرشته                بابايي شفيعي         فارغ التحصيل           89
915103011 مترجمي زبان انگليسي            فرشته                بابايي شفيعي         فارغ التحصيل           91
893081028 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهرانه               بابايي شلدره         فارغ التحصيل           89
885742040 مديريت بازرگاني                مهدي                 بابايي شليمکي        فارغ التحصيل           88
888405019 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     فاطمه                بابايي صلحدار کلايي  فارغ التحصيل           88
895898006 مديريت صنعتي                   خديجه                بابايي کارنامي       فارغ التحصيل           89
953292011 حسابداري بازرگاني-حسابداري     كوثر                 بابايي كوهي خيلي     فارغ التحصيل           95
931803507 علمي کاربردي حسابداري          مجتبي                بابايي لارمائي       فارغ التحصيل           93
845491505 حسابداري                       نفيسه                بابايي نژاد          فارغ التحصيل           84
922271508 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ فاطمه زهرا           بابائي               فارغ التحصيل           92
855979509 اموربانکي                      محمود                بابائي               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
935742010 مديريت بازرگاني                معصومه               بابائي               فارغ التحصيل           93
933081019 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    نجمه                 بابائي               فارغ التحصيل           93
871803511 علمي کاربردي حسابداري          ياسر                 بابائي               فارغ التحصيل           87
949496007 مديريت بازرگاني                الهام                بابائي ابكسري        فارغ التحصيل           94
881803063 علمي کاربردي حسابداري          رقيه                 بابائي پائين دزائي   فارغ التحصيل           88
923081027 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    دريه                 بابائي پلنگي         فارغ التحصيل           92
915742021 مديريت بازرگاني                حميدرضا              بابائي خارکشي        فارغ التحصيل           91
865742011 مديريت بازرگاني                حسين                 بابائي ريحان آبادي   فارغ التحصيل           86
932271012 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ جاويد                بابائي ساروي         فارغ التحصيل           93
927700007 تربيت بدني-تربيت بدني          علي رضا              بابائي سنگريزه       فارغ التحصيل           92
953901005 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري عليرضا               بابائي سنگريزه       فارغ التحصيل           95
875979052 اموربانکي                      خديجه                بابائي کارنامي       فارغ التحصيل           87
919495015 حسابداري‏                      سحر                  بابائي لولتي         فارغ التحصيل           91
953901006 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مژگان                بابائي متانكلائي     فارغ التحصيل           95
925979018 اموربانکي                      صمد                  بابائي مقامي         فارغ التحصيل           92
893081307 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    محسن                 بابائي مقدم          فارغ التحصيل           89
905276023 مديريت صنعتي کاربردي           مريم                 بابائي ولوجائي       فارغ التحصيل           90
915491026 حسابداري                       مهدي                 بابائي ولوجائي       فارغ التحصيل           91
903081025 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ناصر                 بابائي ولوئي         فارغ التحصيل           90
855979011 اموربانکي                      مصطفي                بابائيان             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
855979510 اموربانکي                      زينب                 بابلي                فارغ التحصيل           85
901803507 علمي کاربردي حسابداري          مرضيه                بابونه               فارغ التحصيل           90
934513009 حسابداري                       عادل                 بابويه دارابي        فارغ التحصيل           93
891803016 علمي کاربردي حسابداري          کبري                 بابويه دارابي        فارغ التحصيل           89
905898025 مديريت صنعتي                   مائده                بابويه دارابي        فارغ التحصيل           90
933292020 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زهرا                 باجان                فارغ التحصيل           93
901803508 علمي کاربردي حسابداري          سودابه               باجان                فارغ التحصيل           90
922991505 مديريت بيمه                    عليرضا               باجان                فارغ التحصيل           92
929496010 مديريت بازرگاني                پيمان                باجان تلمادره        فارغ التحصيل           92
903081028 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    حامد                 باد مسيحا            فارغ التحصيل           90
855276004 مديريت صنعتي کاربردي           مائده                بادپا                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905492038 مديريت بازرگاني                حسن                  بادله                فارغ التحصيل           90
925742018 مديريت بازرگاني                حسن                  بادله                فارغ التحصيل           92
941395006 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا حسن                  بادله                فارغ التحصيل           94
885491023 حسابداري                       مهيلا                بادله                فارغ التحصيل           88
903081027 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    معصومه               بادله ء              فارغ التحصيل           90
922271015 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ معصومه               بادله ء              فارغ التحصيل           92
932271013 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ حامد                 بادمسيحا             فارغ التحصيل           93
916280011 مترجمي زبان انگليسي            هادي                 بارقه محلي           فارغ التحصيل           91
935742514 مديريت بازرگاني                محمد                 باري                 فارغ التحصيل           93
951395201 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا محمد                 باري                 فارغ التحصيل           95
925979020 اموربانکي                      فاطمه                بازاري جام خانه      فارغ التحصيل           92
945742006 مديريت بازرگاني                فاطمه                بازاري جام خانه      فارغ التحصيل           94
944513203 حسابداري                       مرضيه                بازاري جام خانه      فارغ التحصيل           94
905491026 حسابداري                       يوسف                 بازاري جام خانه      فارغ التحصيل           90
935742515 مديريت بازرگاني                يوسف                 بازاري جام خانهء     فارغ التحصيل           93
885979027 اموربانکي                      حميد رضا             بازاري جامخانه       فارغ التحصيل           88
929495016 حسابداري‏                      زهره                 بازاري جامخانه       فارغ التحصيل           92
926280009 مترجمي زبان انگليسي            صائمه                بازاري جامخانه       فارغ التحصيل           92
915492020 مديريت بازرگاني                دنيا                 بازاري دهکلائي       فارغ التحصيل           91
947700014 تربيت بدني-تربيت بدني          مهديه                بازيار               فارغ التحصيل           94
905979028 اموربانکي                      محسن                 باستاني مايوان       فارغ التحصيل           90
845979009 اموربانکي                      ماشاالله             باسره                فارغ التحصيل           84
855276005 مديريت صنعتي کاربردي           ماهم                 باش قره              فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
893292028 حسابداري بازرگاني-حسابداري     احمد                 باعدل چري            فارغ التحصيل           89
926280010 مترجمي زبان انگليسي            سعيد                 باغبان               فارغ التحصيل           92
905898027 مديريت صنعتي                   عرفان                باغباني مازندراني    فارغ التحصيل           90
925742021 مديريت بازرگاني                هادي                 باغنوي               فارغ التحصيل           92
875979011 اموربانکي                      ساناز                باقر آبادي           فارغ التحصيل           87
885742058 مديريت بازرگاني                پيمان                باقرپور جويباري      فارغ التحصيل           88
835491012 حسابداري                       سيد مهدي             باقرپور چمازي        فارغ التحصيل           83
916280013 مترجمي زبان انگليسي            ساجده                باقرپور عربي         فارغ التحصيل           91
925492008 مديريت بازرگاني                لادن                 باقرزادگان           فارغ التحصيل           92
855491507 حسابداري                       آزاده                باقرزاده قزويني      فارغ التحصيل           85
845491545 حسابداري                       حديث                 باقرزاده ويشکي       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
893081030 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    احسان                باقري                فارغ التحصيل           89
856179008 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت امه لقمان            باقري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905979029 اموربانکي                      بهاره                باقري                فارغ التحصيل           90
895536028 مترجمي زبان انگليسي            ساقي                 باقري                فارغ التحصيل           89
885492029 مديريت بازرگاني                سيد محسن             باقري                فارغ التحصيل           88
922271016 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ سيدسينا              باقري                فارغ التحصيل           92
915742026 مديريت بازرگاني                سيدمحسن              باقري                فارغ التحصيل           91
903292033 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيده فاطمه           باقري                فارغ التحصيل           90
895491024 حسابداري                       فاطمه                باقري                فارغ التحصيل           89
915491028 حسابداري                       فاطمه                باقري                فارغ التحصيل           91
875979038 اموربانکي                      کوثر                 باقري                فارغ التحصيل           87
893292030 حسابداري بازرگاني-حسابداري     محمد صادق            باقري                فارغ التحصيل           89
937700025 تربيت بدني-تربيت بدني          منا                  باقري                فارغ التحصيل           93
855979511 اموربانکي                      مهدي                 باقري                فارغ التحصيل           85
875742058 مديريت بازرگاني                فائقه                باقري استاني         فارغ التحصيل           87
903292032 حسابداري بازرگاني-حسابداري     ارسلان               باقري افراپلي        فارغ التحصيل           90
871803047 علمي کاربردي حسابداري          سيده الهام           باقري آبمالي         فارغ التحصيل           87
855979012 اموربانکي                      فائقه                باقري آستاني         فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
933081021 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    محمد                 باقري آستاني         فارغ التحصيل           93
952271005 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ محمد                 باقري آستاني         فارغ التحصيل           95
901803013 علمي کاربردي حسابداري          جبير                 باقري تپه            فارغ التحصيل           90
925742022 مديريت بازرگاني                زهرا                 باقري تيرتاشي        فارغ التحصيل           92
916280014 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                باقري تيرتاشي        فارغ التحصيل           91
905491027 حسابداري                       فرزانه               باقري تيرتاشي        فارغ التحصيل           90
911803017 علمي کاربردي حسابداري          سکينه                باقري جام خانه       فارغ التحصيل           91
905536015 مترجمي زبان انگليسي            سولماز               باقري جام خانه       فارغ التحصيل           90
891803017 علمي کاربردي حسابداري          علي                  باقري جام خانه       فارغ التحصيل           89
935742011 مديريت بازرگاني                بهناز                باقري جامخانه        فارغ التحصيل           93
905491029 حسابداري                       سجاد                 باقري جامخانه        فارغ التحصيل           90
925103505 مترجمي زبان انگليسي            سولماز               باقري جامخانه        فارغ التحصيل           92
885536031 مترجمي زبان انگليسي            شيما                 باقري جامخانه        فارغ التحصيل           88
905103008 مترجمي زبان انگليسي            شيما                 باقري جامخانه        فارغ التحصيل           90
895979032 اموربانکي                      علي                  باقري جامخانه        فارغ التحصيل           89
935742012 مديريت بازرگاني                علي                  باقري جامخانه        فارغ التحصيل           93
855492009 مديريت بازرگاني                مهدي                 باقري جامخانه        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875742032 مديريت بازرگاني                مهدي                 باقري جامخانه        فارغ التحصيل           87
919495512 حسابداري‏                      مسعود                باقري جامخانه اي     اخذ کارداني            91
881803064 علمي کاربردي حسابداري          محدثه                باقري خرم آبادي      فارغ التحصيل           88
921803026 علمي کاربردي حسابداري          الهام                باقري خليلي          فارغ التحصيل           92
881803065 علمي کاربردي حسابداري          حافظ                 باقري خليلي          فارغ التحصيل           88
901803610 علمي کاربردي حسابداري          سعيد                 باقري خليلي          فارغ التحصيل           90
855979512 اموربانکي                      صغري                 باقري خليلي          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
885742010 مديريت بازرگاني                صغري                 باقري خليلي          فارغ التحصيل           88
855536506 مترجمي زبان انگليسي            محبوبه               باقري خليلي          فارغ التحصيل           85
885103078 مترجمي زبان انگليسي            محبوبه               باقري خليلي          فارغ التحصيل           88
929494019 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق اسماعيل              باقري دادوکلائي      فارغ التحصيل           92
949495301 حسابداري‏                      مبينا                باقري دادوكلائي      فارغ التحصيل           94
939495026 حسابداري‏                      نادر                 باقري دادوكلائي      فارغ التحصيل           93
931803019 علمي کاربردي حسابداري          مائده                باقري سرخي           فارغ التحصيل           93
875103018 مترجمي زبان انگليسي            زينب                 باقري ضيابري         فارغ التحصيل           87
943292020 حسابداري بازرگاني-حسابداري     الهام                باقري قاجاري         فارغ التحصيل           94
885491024 حسابداري                       نسرين                باقري قاجاري         فارغ التحصيل           88
911803018 علمي کاربردي حسابداري          نسرين                باقري قاجاري         فارغ التحصيل           91
893292031 حسابداري بازرگاني-حسابداري     ميثم                 باقري قلعه سري       فارغ التحصيل           89
903081029 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    کبري                 باقري کرد ميري       فارغ التحصيل           90
915979026 اموربانکي                      محمد امين            باقري کوچکسرائي      فارغ التحصيل           91
861803009 علمي کاربردي حسابداري          شهربانو              باقري محلي           فارغ التحصيل           86
905491030 حسابداري                       حميد                 باقري مرمتي          فارغ التحصيل           90
885491025 حسابداري                       مائده                باقري مرمتي          فارغ التحصيل           88
901803509 علمي کاربردي حسابداري          مائده                باقري مرمتي          فارغ التحصيل           90
835492010 مديريت بازرگاني                فاطمه                باقري مصلح آبادي     فارغ التحصيل         نقص کد ملی 83
953901007 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مجتبي                باقريان اسفنداني     فارغ التحصيل           95
925491014 حسابداري                       مينا                 باقريان اسفنداني     فارغ التحصيل           92
885492031 مديريت بازرگاني                محمد                 باقريان افراپلي      فارغ التحصيل           88
905742308 مديريت بازرگاني                محمد                 باقريان افراپلي      فارغ التحصيل           90
881803011 علمي کاربردي حسابداري          عاطفه                باقريان دونچالي      فارغ التحصيل           88
901803014 علمي کاربردي حسابداري          جواد                 باقريان ريحاني       فارغ التحصيل           90
911803019 علمي کاربردي حسابداري          طاهره                باقريان سه ده        فارغ التحصيل           91
875491508 حسابداري                       حبيبه                باقريان قلعه         فارغ التحصيل           87
921803027 علمي کاربردي حسابداري          محبوبه               باقريان قلعه         فارغ التحصيل           92
855979013 اموربانکي                      محبوبه               باقريان لمراسکي      فارغ التحصيل           85
885742011 مديريت بازرگاني                محبوبه               باقريان لمراسکي      فارغ التحصيل           88
875742038 مديريت بازرگاني                روح اله              باقي پور             فارغ التحصيل           87
907700558 تربيت بدني-تربيت بدني          سحر                  باک                  فارغ التحصيل           90
931803020 علمي کاربردي حسابداري          عاطفه                باکري پاشاکلائي      فارغ التحصيل           93
905742018 مديريت بازرگاني                مجتبي                باکري پاشاکلائي      فارغ التحصيل           90
915742027 مديريت بازرگاني                مسعود                باکري پاشاکلائي      فارغ التحصيل           91
891803018 علمي کاربردي حسابداري          سميرا                باکري جعفر کلايي     فارغ التحصيل           89
905276026 مديريت صنعتي کاربردي           مهسا                 باکري جعفرکلائي      فارغ التحصيل           90
925898006 مديريت صنعتي                   مهسا                 باکري جعفرکلائي      فارغ التحصيل           92
895276030 مديريت صنعتي کاربردي           ولي اله              باکويي کتريمي        فارغ التحصيل           89
929495017 حسابداري‏                      رؤيا                 باکوئي               فارغ التحصيل           92
915979027 اموربانکي                      سميه                 باکوئي کتريمي        فارغ التحصيل           91
943901012 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري محمد                 باکوئي کتريمي        فارغ التحصيل           94
915898004 مديريت صنعتي                   ولي الله             باکوئي کتريمي        فارغ التحصيل           91
895491502 حسابداري                       فاطمه                بال افکن             فارغ التحصيل           89
865536005 مترجمي زبان انگليسي            مريم                 بالا رستاقي          فارغ التحصيل           86
901803510 علمي کاربردي حسابداري          راضيه                بالويي               فارغ التحصيل           90
885742091 مديريت بازرگاني                محمد                 بالويي               فارغ التحصيل           88
929496012 مديريت بازرگاني                رضا                  بالويي جام خانه      فارغ التحصيل           92
875103519 مترجمي زبان انگليسي            راضيه                بالويي جامخانه       فارغ التحصيل           87
845491011 حسابداري                       فاطمه                بالويي جامخانه       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
855491008 حسابداري                       الياس                بالوئي               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
871803044 علمي کاربردي حسابداري          الياس                بالوئي               فارغ التحصيل           87
851803051 علمي کاربردي حسابداري          اسمعيل               بالوئي جام خانه      فارغ التحصيل           85
935979006 اموربانکي                      رويا                 بالوئي جامخانه       فارغ التحصيل           93
895491026 حسابداري                       مبينا                بالوئي جامخانه       فارغ التحصيل           89
893292322 حسابداري بازرگاني-حسابداري     شبير                 بامتي                فارغ التحصيل           89
911803510 علمي کاربردي حسابداري          شبير                 بامتي                فارغ التحصيل           91
875103513 مترجمي زبان انگليسي            ميترا                باور                 فارغ التحصيل           87
941803019 علمي کاربردي حسابداري          عليرضا               باوند                فارغ التحصيل           94
895536029 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                باوند                فارغ التحصيل           89
915103502 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                باوند                فارغ التحصيل           91
915103012 مترجمي زبان انگليسي            ام البنين            باهنر                فارغ التحصيل           91
885979031 اموربانکي                      الناز                باي                  فارغ التحصيل           88
926280012 مترجمي زبان انگليسي            عطيه                 بائو                 فارغ التحصيل           92
855276504 مديريت صنعتي کاربردي           حديثه                بائي                 فارغ التحصيل           85
845491012 حسابداري                       زهرا                 بخت آور              فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
931803021 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                بختيار               فارغ التحصيل           93
921803028 علمي کاربردي حسابداري          کوثر                 بخشنده               فارغ التحصيل           92
885276028 مديريت صنعتي کاربردي           مونا                 بخشنده               فارغ التحصيل           88
905898028 مديريت صنعتي                   مونا                 بخشنده               فارغ التحصيل           90
881803012 علمي کاربردي حسابداري          حسين                 بخشنده رستمي         فارغ التحصيل           88
921803029 علمي کاربردي حسابداري          ابوالفضل             بخشنده زاري محله     فارغ التحصيل           92
905492043 مديريت بازرگاني                حسين                 بخشي                 فارغ التحصيل           90
925742023 مديريت بازرگاني                حسين                 بخشي                 فارغ التحصيل           92
937700027 تربيت بدني-تربيت بدني          عارف                 بخشي                 فارغ التحصيل           93
916280016 مترجمي زبان انگليسي            فريما                بخشي                 فارغ التحصيل           91
905742019 مديريت بازرگاني                محمد                 بخشي                 فارغ التحصيل           90
905979030 اموربانکي                      مائده                بخشي بالادزائي       فارغ التحصيل           90
905492044 مديريت بازرگاني                بديع الله            بخشي بالازرين کلائي  فارغ التحصيل           90
925491016 حسابداري                       محمد                 بخشي پور             فارغ التحصيل           92
931803022 علمي کاربردي حسابداري          مجيد                 بخشي زرينکلائي       فارغ التحصيل           93
845492503 مديريت بازرگاني                زينب                 بخشي سياهکلائي       فارغ التحصيل           84
875491077 حسابداري                       مهسا                 بخشي ماچک پشتي       فارغ التحصيل           87
895742016 مديريت بازرگاني                رمضانعلي             بخشي موسي کلائي      فارغ التحصيل           89
933292508 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سهيل                 بخشي موسي کلائي      فارغ التحصيل           93
929496506 مديريت بازرگاني                جمال                 بخشيان               اخذ کارداني            92
895898007 مديريت صنعتي                   فريبا سادات          بخشيان سروينه باغي   فارغ التحصيل           89
893292036 حسابداري بازرگاني-حسابداري     آسيه                 بخشيان گرجي          فارغ التحصيل           89
885979032 اموربانکي                      فرزانه               بدري                 فارغ التحصيل           88
905742020 مديريت بازرگاني                ميثم                 بديعي ازاندهي        فارغ التحصيل           90
855979513 اموربانکي                      ميثم                 بديعي آزاندهي        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
893081034 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ثنا                  بذرافشان             فارغ التحصيل           89
895492018 مديريت بازرگاني                سروش                 بذرافشان             فارغ التحصيل           89
935742517 مديريت بازرگاني                سروش                 بذرافشان             فارغ التحصيل           93
951395202 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا سروش                 بذرافشان             فارغ التحصيل           95
845491013 حسابداري                       مهناز                بذرافشان             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
913292027 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                بذري                 فارغ التحصيل           91
878405505 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     مهسا                 بذل پور              فارغ التحصيل           87
893292037 حسابداري بازرگاني-حسابداري     اسماعيل              براتي                فارغ التحصيل           89
923292030 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيده حانيه           براتي                فارغ التحصيل           92
941803020 علمي کاربردي حسابداري          سيده حانيه           براتي                فارغ التحصيل           94
855979014 اموربانکي                      زهرا                 براتيان نوين         فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905276029 مديريت صنعتي کاربردي           عليرضا               براري                فارغ التحصيل           90
893292038 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مائده                براري سليمان محله    فارغ التحصيل           89
939496011 مديريت بازرگاني                مبارکه               براري سليمان محله    فارغ التحصيل           93
915492023 مديريت بازرگاني                رحيم                 براري قلعه سري       فارغ التحصيل           91
935742518 مديريت بازرگاني                رحيم                 براري قلعه سري       فارغ التحصيل           93
943081027 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                براري كتي سري        فارغ التحصيل           94
866179010 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت سوزان                برجسته               فارغ التحصيل           86
931986009 مديريت صنعتي                   ايمان                برزگر                فارغ التحصيل           93
855276505 مديريت صنعتي کاربردي           سودابه               برزگر                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
885742127 مديريت بازرگاني                سودابه               برزگر                فارغ التحصيل           88
855491508 حسابداري                       مژده                 برزگر                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
905898030 مديريت صنعتي                   مهرنوش               برزگر اسکندرکلايي    فارغ التحصيل           90
893292040 حسابداري بازرگاني-حسابداري     حسين                 برزگر کلمر           فارغ التحصيل           89
878405021 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     سميه                 برزگر ماچک پشتي      فارغ التحصيل           87
893081035 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    محمد                 برزگر ماچک پشتي      فارغ التحصيل           89
891803019 علمي کاربردي حسابداري          فرشيد                برزگر ولوجايي        فارغ التحصيل           89
875491059 حسابداري                       فرشيد                برزگر ولوجائي        فارغ التحصيل           87
931933503 مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد-م حسين                 برزگراسرمي           فارغ التحصيل           93
919496014 مديريت بازرگاني                سيده فاطمه           برزگراکندي           فارغ التحصيل           91
945979004 اموربانکي                      کوثر                 برزگرسلوکلائي        فارغ التحصيل           94
929495018 حسابداري‏                      پدرام                برزگرکلمري           فارغ التحصيل           92
911803021 علمي کاربردي حسابداري          حسين                 برزگرکلمري           فارغ التحصيل           91
929496014 مديريت بازرگاني                محمدصادق             برزگرکوچکسرائي       فارغ التحصيل           92
932271507 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ محمد                 برزگرماچک پشتي       فارغ التحصيل           93
911803022 علمي کاربردي حسابداري          محسن                 برزگروليک چالي       فارغ التحصيل           91
878405508 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     حميد                 برزگري               فارغ التحصيل           87
903292037 حسابداري بازرگاني-حسابداري     رضا                  برزو                 فارغ التحصيل           90
901803612 علمي کاربردي حسابداري          علي                  برزو                 فارغ التحصيل           90
855536507 مترجمي زبان انگليسي            مونا                 برزويي               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
885276029 مديريت صنعتي کاربردي           رضا                  برقي                 فارغ التحصيل           88
865276024 مديريت صنعتي کاربردي           حسين                 برموز                فارغ التحصيل           86
952271009 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ خديجه                برنتي                فارغ التحصيل           95
921803030 علمي کاربردي حسابداري          سهيل                 برنتي                فارغ التحصيل           92
922271017 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ فاطمه                برنجي                فارغ التحصيل           92
944217007 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث صابر                 برندكام              فارغ التحصيل           94
933081024 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    علي                  برومند               فارغ التحصيل           93
929494022 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق منا                  برومند               فارغ التحصيل           92
895898009 مديريت صنعتي                   عبدالرضا             بريماني              فارغ التحصيل           89
905491034 حسابداري                       محمد                 بريماني              فارغ التحصيل           90
913292029 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                بريماني ورندي        فارغ التحصيل           91
931803023 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                بريماني ورندي        فارغ التحصيل           93
935742519 مديريت بازرگاني                مرتضي                بريماني ورندي        فارغ التحصيل           93
933081025 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ناعمه                بريماني ورندي        فارغ التحصيل           93
952271010 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ ناعمه                بريماني ورندي        فارغ التحصيل           95
885492035 مديريت بازرگاني                شيرين                بزرگ زاده سندي       فارغ التحصيل           88
905742022 مديريت بازرگاني                شيرين                بزرگ زاده سندي       فارغ التحصيل           90
885536035 مترجمي زبان انگليسي            منيره                بزرگ نتاج بايي       فارغ التحصيل           88
955742006 مديريت بازرگاني                سيدمجتبي             بزرگي                فارغ التحصيل           95
933292024 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيدمعين              بزرگي                فارغ التحصيل           93
932991017 مديريت بيمه                    سيدمهدي              بزرگي همت آبادي      فارغ التحصيل           93
935492001 مديريت بازرگاني                شهاب                 بساطي                فارغ التحصيل           93
955742007 مديريت بازرگاني                شهاب                 بساطي                فارغ التحصيل           95
931803511 علمي کاربردي حسابداري          فرزانه               بسکابادي             فارغ التحصيل           93
855491009 حسابداري                       مهديه                بسکابادي             فارغ التحصيل           85
911803023 علمي کاربردي حسابداري          محدثه                بشري                 فارغ التحصيل           91
913292030 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زهرا                 بشري اطربي           فارغ التحصيل           91
945742010 مديريت بازرگاني                مهدي                 بشكني                فارغ التحصيل           94
925103005 مترجمي زبان انگليسي            مژگان                بشكوفه               فارغ التحصيل           92
901803015 علمي کاربردي حسابداري          رقيه                 بشيري                فارغ التحصيل           90
885492037 مديريت بازرگاني                سعيد                 بشيري اطربي          فارغ التحصيل           88
915742030 مديريت بازرگاني                سعيد                 بشيري اطربي          فارغ التحصيل           91
905536017 مترجمي زبان انگليسي            احترام السادات       بشيريان              فارغ التحصيل           90
907700524 تربيت بدني-تربيت بدني          بهنام                بصري عطار            فارغ التحصيل           90
888405020 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     گلدن                 بغدادي               فارغ التحصيل           88
875742017 مديريت بازرگاني                حسام                 بقايي                فارغ التحصيل           87
861803011 علمي کاربردي حسابداري          مهرناز               بکاء                 فارغ التحصيل           86
915742031 مديريت بازرگاني                فاطمه                بلبلي قره تپه        فارغ التحصيل           91
855979514 اموربانکي                      مصطفي                بلوچ                 فارغ التحصيل           85
905491036 حسابداري                       مهري                 بلوچ پورخبيصي        فارغ التحصيل           90
921803032 علمي کاربردي حسابداري          مهري                 بلوچ پورخبيصي        فارغ التحصيل           92
921803033 علمي کاربردي حسابداري          ساناز                بنافتي نژاد          فارغ التحصيل           92
855979016 اموربانکي                      الهام                بنائيان              فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
855276507 مديريت صنعتي کاربردي           ليلا                 بندگان               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
865276025 مديريت صنعتي کاربردي           زهرا                 بني اسد              فارغ التحصيل           86
924217019 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث حليمه                بور                  فارغ التحصيل           92
935742520 مديريت بازرگاني                علي اصغر             بوشهري               فارغ التحصيل           93
903081037 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهديه                بوند                 فارغ التحصيل           90
941395206 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا محمدامين             به آبادي             فارغ التحصيل           94
875492011 مديريت بازرگاني                بهنام                به بم                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 87
895742017 مديريت بازرگاني                بهنام                به بم                فارغ التحصيل           89
885492040 مديريت بازرگاني                مرجان                به روسپاي            فارغ التحصيل           88
901803016 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                بهادر پهنه کلايي     فارغ التحصيل           90
921803034 علمي کاربردي حسابداري          رضا                  بهارزاده             فارغ التحصيل           92
903081038 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    امين                 بهارلوئي             فارغ التحصيل           90
922271018 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ امين                 بهارلوئي             فارغ التحصيل           92
957700005 تربيت بدني-تربيت بدني          محمدمهدي             بهاري                فارغ التحصيل           95
922991017 مديريت بيمه                    مائده                بهاري سارمي          فارغ التحصيل           92
865742012 مديريت بازرگاني                تکتم                 بهبود نياز آبادي     فارغ التحصيل           86
905491037 حسابداري                       مهسا                 بهرام نژاد قوجه بيگل فارغ التحصيل           90
875742059 مديريت بازرگاني                ويدا                 بهرامي               فارغ التحصيل           87
871803052 علمي کاربردي حسابداري          هادي                 بهرامي               فارغ التحصيل           87
911803025 علمي کاربردي حسابداري          آتنا                 بهرامي المشيري       فارغ التحصيل           91
865742023 مديريت بازرگاني                مريم                 بهرامي کيا           فارغ التحصيل           86
951395009 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا مينا                 بهرامي كرمانشاهي     فارغ التحصيل           95
915979035 اموربانکي                      اميد                 بهرامي گرجي          فارغ التحصيل           91
915492025 مديريت بازرگاني                دنيا                 بهراميان             فارغ التحصيل           91
927700009 تربيت بدني-تربيت بدني          الهه                 بهردين               فارغ التحصيل           92
943901014 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري الهه                 بهردين               فارغ التحصيل           94
939496012 مديريت بازرگاني                زهرا                 بهردين               فارغ التحصيل           93
881803066 علمي کاربردي حسابداري          هانيه                بهروان               فارغ التحصيل           88
865492031 مديريت بازرگاني                فرشته                بهزادي مقدم          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
895742018 مديريت بازرگاني                فرشته                بهزادي مقدم          فارغ التحصيل           89
875492017 مديريت بازرگاني                رقيه                 بهشتي                فارغ التحصيل           87
856179019 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت سمانه                بهشتي اطهر           فارغ التحصيل           85
855536508 مترجمي زبان انگليسي            سحر                  بهلولي               فارغ التحصيل           85
885103080 مترجمي زبان انگليسي            سحر                  بهلولي               فارغ التحصيل           88
845491014 حسابداري                       علي اکبر             بهلولي آبکناري       فارغ التحصيل           84
866179011 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت محمد                 بهمنش                فارغ التحصيل           86
911803026 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                بهمني                فارغ التحصيل           91
903081040 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مريم                 بهمني                فارغ التحصيل           90
922271019 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ مريم                 بهمني                فارغ التحصيل           92
875742517 مديريت بازرگاني                رضا                  بهنيا                فارغ التحصيل           87
939495029 حسابداري‏                      عسل                  بهين                 فارغ التحصيل           93
919494017 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق عرفان                بي باکيان            فارغ التحصيل           91
865491041 حسابداري                       صنمبر                بي پناه گرجي         فارغ التحصيل           86
891803020 علمي کاربردي حسابداري          ولي اله              بي زر                فارغ التحصيل           89
895742019 مديريت بازرگاني                غلامعلي              بي غم کلايي          فارغ التحصيل           89
905742023 مديريت بازرگاني                مرتضي                بي غم کلائي          فارغ التحصيل           90
939494013 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق سميه                 بي نخي               فارغ التحصيل           93
865491042 حسابداري                       محمد رضا             بياباني درواري       فارغ التحصيل           86
915742032 مديريت بازرگاني                حجت الله             بيات                 فارغ التحصيل           91
939495030 حسابداري‏                      زهرا                 بيات                 فارغ التحصيل           93
919494018 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق سعيد                 بيات                 فارغ التحصيل           91
885492041 مديريت بازرگاني                عارفه                بياتي تروجني         فارغ التحصيل           88
919496017 مديريت بازرگاني                عاطفه                بياتي تروجني         فارغ التحصيل           91
895492023 مديريت بازرگاني                محمدجواد             بياتي تروجني         فارغ التحصيل           89
861803012 علمي کاربردي حسابداري          افشين                بياضي                فارغ التحصيل           86
865979042 اموربانکي                      الهام                بيرامي زعيم          فارغ التحصيل           86
905491040 حسابداري                       فرزين                بيشه رو مرمتي        فارغ التحصيل           90
911803027 علمي کاربردي حسابداري          رويا                 بيضايي               فارغ التحصيل           91
893292043 حسابداري بازرگاني-حسابداري     رويا                 بيضائي               فارغ التحصيل           89
851803012 علمي کاربردي حسابداري          علي                  بيک شيري سرابي       فارغ التحصيل           85
913292034 حسابداري بازرگاني-حسابداري     الناز                بيکوردي              فارغ التحصيل           91
905491041 حسابداري                       تکتم                 بيکي                 فارغ التحصيل           90
915979038 اموربانکي                      زينب                 بيكدلي               فارغ التحصيل           91
955742009 مديريت بازرگاني                زينب                 بيكدلي               فارغ التحصيل           95
903081041 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهيار                بيگم دخت بزرگي       فارغ التحصيل           90
871803011 علمي کاربردي حسابداري          محمد حسين            بيگي ابهري           فارغ التحصيل           87
893292044 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                بينا اسرمي           فارغ التحصيل           89
885979034 اموربانکي                      عاطفه                بينوايي              فارغ التحصيل           88
905742024 مديريت بازرگاني                عاطفه                بينوايي              فارغ التحصيل           90
835491013 حسابداري                       ديده                 پاداش                فارغ التحصيل           83
835492012 مديريت بازرگاني                سعيده                پادگانه              فارغ التحصيل           83
929495074 حسابداري‏                      سارا                 پارسا فر             فارغ التحصيل           92
937700031 تربيت بدني-تربيت بدني          محجوبه               پارسائي              فارغ التحصيل           93
944513006 حسابداري                       نگين                 پارسه                فارغ التحصيل           94
922991018 مديريت بيمه                    زهرا                 پارسياني             فارغ التحصيل           92
915491031 حسابداري                       بهنوش                پارياب               فارغ التحصيل           91
885492043 مديريت بازرگاني                علي                  پازکي                فارغ التحصيل           88
916280018 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                پازوکي               فارغ التحصيل           91
893292045 حسابداري بازرگاني-حسابداري     جميله                پاشاپور              فارغ التحصيل           89
905276031 مديريت صنعتي کاربردي           محمدتقي              پاشايي               فارغ التحصيل           90
925898008 مديريت صنعتي                   محمدتقي              پاشائي               فارغ التحصيل           92
875491064 حسابداري                       مژگان                پاکدامن زيدي         فارغ التحصيل           87
886179052 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت مجيد                 پاکدل بجستاني        فارغ التحصيل           88
885492044 مديريت بازرگاني                فاطمه                پاکزادزرنديني        فارغ التحصيل           88
907700622 تربيت بدني-تربيت بدني          محمد                 پاليزوان             فارغ التحصيل           90
875742054 مديريت بازرگاني                مريم                 پاو                  فارغ التحصيل           87
895742020 مديريت بازرگاني                سيدياسين             پايدار               فارغ التحصيل           89
885276035 مديريت صنعتي کاربردي           شقايق                پايداري مرکيه        فارغ التحصيل           88
926280017 مترجمي زبان انگليسي            زهرا                 پائين رسکتي          فارغ التحصيل           92
893081039 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    ازيتا                پرتو                 فارغ التحصيل           89
922271021 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ آزيتا                پرتو                 فارغ التحصيل           92
875491013 حسابداري                       بهاره                پرتوي شندي           فارغ التحصيل           87
893081040 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سيما                 پردل                 فارغ التحصيل           89
915492026 مديريت بازرگاني                بنفشه                پرمهر                فارغ التحصيل           91
895898010 مديريت صنعتي                   پيمان                پرواز                فارغ التحصيل           89
845492531 مديريت بازرگاني                مرضيه                پرويزي               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
927700010 تربيت بدني-تربيت بدني          رضا                  پريچي رسکتي          فارغ التحصيل           92
921803036 علمي کاربردي حسابداري          راضيه                پريمي                فارغ التحصيل           92
905492055 مديريت بازرگاني                سجاد                 پژوهنده              فارغ التحصيل           90
875276014 مديريت صنعتي کاربردي           فاطمه                پشنگ پور             فارغ التحصيل           87
923292036 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                پلنگي رستمي          فارغ التحصيل           92
893292046 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زهرا                 پور ابراهيم قوچاني   فارغ التحصيل           89
875536502 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                پور ابراهيم کاسگري   فارغ التحصيل           87
875742080 مديريت بازرگاني                ميترا                پور حسيني            فارغ التحصيل           87
861803013 علمي کاربردي حسابداري          حميد                 پور رمضاني           فارغ التحصيل         نقص کد ملی 86
911803028 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 پور فلاح حاريکي      فارغ التحصيل           91
893292047 حسابداري بازرگاني-حسابداري     زهرا                 پور فلاح خاريکي      فارغ التحصيل           89
875742076 مديريت بازرگاني                پريناز               پور مهدي             فارغ التحصيل           87
865979050 اموربانکي                      خديجه                پور نظر              فارغ التحصيل           86
875979503 اموربانکي                      زهرا                 پور نوروز            فارغ التحصيل           87
881803068 علمي کاربردي حسابداري          افروز                پور هادي             فارغ التحصيل           88
865492039 مديريت بازرگاني                نازنين السادات       پور هاشمي            فارغ التحصيل           86
905103010 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه                پورابراهيم کاسگري    فارغ التحصيل           90
881803067 علمي کاربردي حسابداري          عليرضا               پوراسد وانستانق      فارغ التحصيل           88
923292507 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مونا                 پوراصغر              فارغ التحصيل           92
941306006 فقه و حقوق جزا                 سيدامير              پوراكبري نومنداني    فارغ التحصيل           94
937700033 تربيت بدني-تربيت بدني          فاطمه                پورحسين عيسي خندقي   فارغ التحصيل           93
953901009 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري فاطمه                پورحسين عيسي خندقي   فارغ التحصيل           95
924513506 حسابداري                       رضا                  پورحسين کتي سري      فارغ التحصيل           92
905536020 مترجمي زبان انگليسي            زينت                 پورحيدري گزافرودي    فارغ التحصيل           90
905742365 مديريت بازرگاني                عذرا                 پوررشيد نيک بين      فارغ التحصيل           90
941395007 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا عذرا                 پوررشيدنيک بين       فارغ التحصيل           94
913081039 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    پرستو                پورسمناني            فارغ التحصيل           91
932271018 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ پرستو                پورسمناني            فارغ التحصيل           93
865742013 مديريت بازرگاني                صديقه                پورشاد               فارغ التحصيل           86
913292035 حسابداري بازرگاني-حسابداري     جواد                 پورعباسعلي عمران     فارغ التحصيل           91
895742021 مديريت بازرگاني                حامد                 پورفلاح خاريکي       فارغ التحصيل           89
905898032 مديريت صنعتي                   ياسين                پورفلاح خاريکي       فارغ التحصيل           90
906280016 مترجمي زبان انگليسي            شيوا                 پورقربان             فارغ التحصيل           90
943292027 حسابداري بازرگاني-حسابداري     بهاره                پورلاريمي            فارغ التحصيل           94
919495515 حسابداري‏                      ميلاد                پورلاريمي            فارغ التحصيل           91
943901015 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري عيسي                 پورمندشورکايي        فارغ التحصيل           94
911803029 علمي کاربردي حسابداري          مريم                 پورنجف               فارغ التحصيل           91
941395008 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا رضوان                پوريا                فارغ التحصيل           94
835491014 حسابداري                       علي                  پوريان               فارغ التحصيل           83
886179011 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت مهدي                 پوريان               فارغ التحصيل           88
895742022 مديريت بازرگاني                ابراهيم              پورياني              فارغ التحصيل           89
885536042 مترجمي زبان انگليسي            عاطفه                پوشه                 فارغ التحصيل           88
855276006 مديريت صنعتي کاربردي           سهيلا                پولادي               فارغ التحصيل           85
875742040 مديريت بازرگاني                سهيلا                پولادي               فارغ التحصيل           87
919496019 مديريت بازرگاني                فاطمه                پولايي               فارغ التحصيل           91
923081037 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مهسا                 پويان فر             فارغ التحصيل           92
895103014 مترجمي زبان انگليسي            عليرضا               پهلوان               فارغ التحصيل           89
855492511 مديريت بازرگاني                نسرين                پهلوان               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
925742027 مديريت بازرگاني                ناصر                 پهنابي               فارغ التحصيل           92
905491044 حسابداري                       سميرا                پهنابي سليمان محله   فارغ التحصيل           90
885276037 مديريت صنعتي کاربردي           سينا                 پهنابي سليمان محله   فارغ التحصيل           88
905898600 مديريت صنعتي                   سينا                 پهنابي سليمان محله   فارغ التحصيل           90
865491044 حسابداري                       مهران                پيدايش               فارغ التحصيل           86
919494020 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق سعيد                 پيران                فارغ التحصيل           91
855492513 مديريت بازرگاني                سيد جمال             پيرزاده              فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
885742092 مديريت بازرگاني                سيدجمال              پيرزاده              فارغ التحصيل           88
885276040 مديريت صنعتي کاربردي           سيده محدثه           پيروان               فارغ التحصيل           88
895103016 مترجمي زبان انگليسي            انيس                 پيروز رام            فارغ التحصيل           89
875979054 اموربانکي                      انيس                 پيروزرام             فارغ التحصيل           87
885979041 اموربانکي                      محسن                 پيري                 فارغ التحصيل           88
885536044 مترجمي زبان انگليسي            رويا                 پيري اردکاني         فارغ التحصيل           88
905103012 مترجمي زبان انگليسي            رويا                 پيري اردکاني         فارغ التحصيل           90
845491506 حسابداري                       غزاله                پيشگر                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
895276035 مديريت صنعتي کاربردي           معصومه               پيشگر                فارغ التحصيل           89
915898006 مديريت صنعتي                   معصومه               پيشگر                فارغ التحصيل           91
923081038 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    اميد                 پيشه رومرمتي         فارغ التحصيل           92
885536045 مترجمي زبان انگليسي            مينا                 پيل پيکر             فارغ التحصيل           88
919494021 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق مژگان                تات حصاري            فارغ التحصيل           91
915491036 حسابداري                       سيده فهيمه           تاج الدين            فارغ التحصيل           91
931803025 علمي کاربردي حسابداري          سيده فهيمه           تاج الدين            فارغ التحصيل           93
875276015 مديريت صنعتي کاربردي           غزاله                تاجدار               فارغ التحصيل           87
905898033 مديريت صنعتي                   غزاله                تاجدار               فارغ التحصيل           90
885491030 حسابداري                       علي                  تاجور                فارغ التحصيل           88
865742014 مديريت بازرگاني                سمانه                تاجيک                فارغ التحصيل           86
915103300 مترجمي زبان انگليسي            مرتضي                تاجيک قنبري          فارغ التحصيل           91
895742023 مديريت بازرگاني                الهه                 تاراسي               فارغ التحصيل           89
895979301 اموربانکي                      يونس                 تاري کهساري          فارغ التحصيل           89
915742034 مديريت بازرگاني                يونس                 تاري کهساري          فارغ التحصيل           91
924513006 حسابداري                       مريم                 تاري نجارکلائي       فارغ التحصيل           92
861803014 علمي کاربردي حسابداري          حسين                 تاري وردي            فارغ التحصيل           86
915276011 مديريت صنعتي کاربردي           محمد                 تازه کام گله کلايي   فارغ التحصيل           91
935898002 مديريت صنعتي                   محمد                 تازه کام گله کلايي   فارغ التحصيل           93
888405022 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     بهرام                تاسه                 فارغ التحصيل           88
885742070 مديريت بازرگاني                سيدصادق              تاکامي               فارغ التحصيل           88
923292041 حسابداري بازرگاني-حسابداري     کوثر                 تاکي محلي            فارغ التحصيل           92
885742064 مديريت بازرگاني                مريم                 تبار                 فارغ التحصيل           88
924513007 حسابداري                       زهرا                 تبريزي ميستاني       فارغ التحصيل           92
921803037 علمي کاربردي حسابداري          عباس                 تدين زيدي            فارغ التحصيل           92
895536040 مترجمي زبان انگليسي            شيوا                 تذري                 فارغ التحصيل           89
915103013 مترجمي زبان انگليسي            شيوا                 تذري                 فارغ التحصيل           91
855979018 اموربانکي                      عباس                 تراب پور             فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
929494301 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق زهرا                 ترابي                فارغ التحصيل           92
871803080 علمي کاربردي حسابداري          سميه                 ترابي                فارغ التحصيل           87
845979527 اموربانکي                      مهين                 ترابي                فارغ التحصيل           84
861803015 علمي کاربردي حسابداري          هادي                 ترابي                فارغ التحصيل           86
861803016 علمي کاربردي حسابداري          شهربانو              ترابي رستمي          فارغ التحصيل           86
947700017 تربيت بدني-تربيت بدني          حسين                 ترابي گليردي         فارغ التحصيل           94
875103020 مترجمي زبان انگليسي            پويان                تربتي                فارغ التحصيل           87
925742504 مديريت بازرگاني                خديجه                ترکمن زاده           فارغ التحصيل           92
871803057 علمي کاربردي حسابداري          نرگس                 ترکمندي              فارغ التحصيل           87
886179012 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت افسانه               ترکيان               فارغ التحصيل           88
893081046 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    زهرا                 ترودي لاجيمي         فارغ التحصيل           89
895276036 مديريت صنعتي کاربردي           سپيده                تسليمي ماچکه پشتي    فارغ التحصيل           89
903081045 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    فاطمه                تصدقي                فارغ التحصيل           90
922271510 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ فاطمه                تصدقي                فارغ التحصيل           92
895979037 اموربانکي                      زينب                 تقليلي               فارغ التحصيل           89
935742019 مديريت بازرگاني                زينب                 تقليلي               فارغ التحصيل           93
951395010 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا عباس                 تقوي                 فارغ التحصيل           95
924217025 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث فاطمه                تقوي                 فارغ التحصيل           92
875979059 اموربانکي                      مژگان                تقوي                 فارغ التحصيل           87
915742035 مديريت بازرگاني                مژگان                تقوي                 فارغ التحصيل           91
878405033 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     ام کلثوم             تقوي چماز کتي        فارغ التحصيل           87
929495022 حسابداري‏                      غزاله                تقوي چمازکتي         فارغ التحصيل           92
885492049 مديريت بازرگاني                فاطمه                تقوي خاريکي          فارغ التحصيل           88
875742026 مديريت بازرگاني                فاطمه                تقوي سارو کلايي      فارغ التحصيل           87
855979019 اموربانکي                      فاطمه                تقوي ساروکلايي       فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
931967024 روانشناسي‏                     زهرا                 تقوي ساروكلائي       فارغ التحصيل           93
903292509 حسابداري بازرگاني-حسابداري     علي اکبر             تقوي سواسري          فارغ التحصيل           90
885491034 حسابداري                       مهسا                 تقوي شرفدار کلائي    فارغ التحصيل           88
911803031 علمي کاربردي حسابداري          مهسا                 تقوي شرفدارکلائي     فارغ التحصيل           91
919496021 مديريت بازرگاني                سحر                  تقوي کله بني         فارغ التحصيل           91
881803069 علمي کاربردي حسابداري          ام البنين            تقوي کوتنائي         فارغ التحصيل           88
845491507 حسابداري                       هاله                 تقوي کوتنائي         فارغ التحصيل           84
925276003 مديريت صنعتي کاربردي           ميثم                 تقوي كله بني         فارغ التحصيل           92
935742522 مديريت بازرگاني                صابر                 تقوي گله دوني        فارغ التحصيل           93
945103501 مترجمي زبان انگليسي            ساغر                 تقوي لارمائي         فارغ التحصيل           94
855979020 اموربانکي                      ميلاد                تقوي لارمائي         فارغ التحصيل           85
871803021 علمي کاربردي حسابداري          مراد                 تقوي لاليمي          فارغ التحصيل           87
931112201 الهيات و معارف اسلامي- فقه و ح صاحبه                تقوي ورکلائي         فارغ التحصيل           93
931803515 علمي کاربردي حسابداري          امين                 تقي پور              فارغ التحصيل           93
885536050 مترجمي زبان انگليسي            عاطفه                تقي پور              فارغ التحصيل           88
893292051 حسابداري بازرگاني-حسابداري     محمد                 تقي پور              فارغ التحصيل           89
941803023 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 تقي پور              فارغ التحصيل           94
932271511 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ نوروز                تقي پور              فارغ التحصيل           93
913292036 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                تقي پور اسرمي        فارغ التحصيل           91
903081046 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سيده زهرا            تقي پور اصطلخ پشتي   فارغ التحصيل           90
915979049 اموربانکي                      زهرا                 تقي پور گرجي         فارغ التحصيل           91
922271511 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ سيده زهرا            تقي پوراصطلخ پشتي    فارغ التحصيل           92
905742028 مديريت بازرگاني                زهرا                 تقي پورتروجني        فارغ التحصيل           90
935742020 مديريت بازرگاني                سميه                 تقي تبار             فارغ التحصيل           93
951395011 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا سميه                 تقي تبار             فارغ التحصيل           95
943901016 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري حسين                 تقي زاده             فارغ التحصيل           94
845491016 حسابداري                       رقيه                 تقي زاده             فارغ التحصيل           84
885536051 مترجمي زبان انگليسي            سيده زينب            تقي زاده             فارغ التحصيل           88
929494503 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق سينا                 تقي زاده             فارغ التحصيل           92
895491374 حسابداري                       فاطمه                تقي زاده             فارغ التحصيل           89
921803038 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                تقي زاده             فارغ التحصيل           92
943901017 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري جعفر                 تقي زاده پهناب محله  فارغ التحصيل           94
943901018 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري فاطمه زهرا           تقي زاده جلودار      فارغ التحصيل           94
919496022 مديريت بازرگاني                رقيه                 تقي زاده خرمائي      اخذ کارداني            91
891803021 علمي کاربردي حسابداري          غزاله                تقي زاده گرجي        فارغ التحصيل           89
855491010 حسابداري                       فاطمه                تقي زاده مفتي کلائي  فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
925742028 مديريت بازرگاني                محمدرضا              تقي زاده مفتي کلائي  فارغ التحصيل           92
865492042 مديريت بازرگاني                نگين                 تقي زاده موخر        فارغ التحصيل           86
895742024 مديريت بازرگاني                نگين                 تقي زاده موخر        فارغ التحصيل           89
915979050 اموربانکي                      امين                 تقي کاسه گري         فارغ التحصيل           91
901803017 علمي کاربردي حسابداري          مهران                تقيان جويباري        فارغ التحصيل           90
893292052 حسابداري بازرگاني-حسابداري     نيلوفر               تکبيري               فارغ التحصيل           89
861803085 علمي کاربردي حسابداري          نرگس                 تکلو بيغش            فارغ التحصيل           86
896280010 مترجمي زبان انگليسي            مريم                 تمجيدي               فارغ التحصيل           89
915491037 حسابداري                       سميه                 تندپااوجامحلهء       فارغ التحصيل           91
931803026 علمي کاربردي حسابداري          سميه                 تندپااوجامحلهء       فارغ التحصيل           93
901803613 علمي کاربردي حسابداري          نعيمه                تنهايي               فارغ التحصيل           90
835491015 حسابداري                       سيد مهدي             توابع قوامي          فارغ التحصيل           83
835492013 مديريت بازرگاني                حامد                 توانا                فارغ التحصيل           83
865742015 مديريت بازرگاني                حامد                 توانا                فارغ التحصيل           86
881803070 علمي کاربردي حسابداري          امير علي             توبره ريزي           فارغ التحصيل           88
851803013 علمي کاربردي حسابداري          شهروز                توبره ريزي           فارغ التحصيل           85
923292042 حسابداري بازرگاني-حسابداري     اسماعيل              توحيدي فرد           فارغ التحصيل           92
922271024 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ حسن                  تورنک                فارغ التحصيل           92
903081047 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    حسن                  تورنگ                فارغ التحصيل           90
933901015 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري صفورا                توسلي                فارغ التحصيل           93
919496023 مديريت بازرگاني                علي اصغر             توسلي سمسکنده        اخذ کارداني            91
925742505 مديريت بازرگاني                علي اصغر             توسلي سمسکنده        فارغ التحصيل           92
941803504 علمي کاربردي حسابداري          صفيه                 توسلي سمسكنده        فارغ التحصيل           94
945979005 اموربانکي                      مجتبي                توسلي سمسكنده        فارغ التحصيل           94
924217026 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث مليحه                توسلي فر             فارغ التحصيل           92
885536052 مترجمي زبان انگليسي            علي                  توشه                 فارغ التحصيل           88
905103014 مترجمي زبان انگليسي            علي                  توشه                 فارغ التحصيل           90
865492044 مديريت بازرگاني                منصور                توغدري               فارغ التحصيل           86
845491017 حسابداري                       وجيهه                توفيقي               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
942271008 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ سعيده                توفيقي نژاد          فارغ التحصيل           94
903081048 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    رضا                  توکلي                فارغ التحصيل           90
919495024 حسابداري‏                      جلال                 توکلي شياده          فارغ التحصيل           91
855491011 حسابداري                       عباس                 توکلي وليک چالي      فارغ التحصيل           85
893292054 حسابداري بازرگاني-حسابداري     نيلوفر               تولائي               فارغ التحصيل           89
893081047 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سيد حسام             تهامي                فارغ التحصيل           89
915492029 مديريت بازرگاني                حسين                 تيراندازندافي        فارغ التحصيل           91
871803017 علمي کاربردي حسابداري          مهران                تيرگري               فارغ التحصيل           87
891803022 علمي کاربردي حسابداري          نيما                 تيرگري               فارغ التحصيل           89
915491038 حسابداري                       ربابه                تيري                 فارغ التحصيل           91
941803025 علمي کاربردي حسابداري          رضا                  تيري                 فارغ التحصيل           94
845491018 حسابداري                       مريم                 تيزکار               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
891803023 علمي کاربردي حسابداري          منيژه                تيزكار گلمائي        فارغ التحصيل           89
875491057 حسابداري                       راحله                تيماسي               فارغ التحصيل           87
915491039 حسابداري                       هدي                  تيماسي               فارغ التحصيل           91
835491016 حسابداري                       الهام                تيموري               فارغ التحصيل         نقص کد ملی 83
895536043 مترجمي زبان انگليسي            خديجه                تيموري               فارغ التحصيل           89
835491017 حسابداري                       عفت                  تيموري سنگ سي        فارغ التحصيل         نقص کد ملی 83
931967025 روانشناسي‏                     آيدا                 تيموريان             فارغ التحصيل           93
905536501 مترجمي زبان انگليسي            سميرا                تيموريان             فارغ التحصيل           90
885492051 مديريت بازرگاني                اقليما               ثابت رستمي           فارغ التحصيل           88
913292038 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فائزه                ثابت مقدم            فارغ التحصيل           91
895979501 اموربانکي                      مهدي                 ثابتي                فارغ التحصيل           89
935742022 مديريت بازرگاني                مهدي                 ثابتي                فارغ التحصيل           93
933292028 حسابداري بازرگاني-حسابداري     مهيار                ثابتي                فارغ التحصيل           93
881803071 علمي کاربردي حسابداري          علي                  ثامري ندافي          فارغ التحصيل           88
875491011 حسابداري                       ناهيد                ثبوتي                فارغ التحصيل           87
885492052 مديريت بازرگاني                امير بهادر           ثقفي                 فارغ التحصيل           88
915742036 مديريت بازرگاني                اميربهادر            ثقفي                 فارغ التحصيل           91
865276032 مديريت صنعتي کاربردي           فريدا                ثقفي                 فارغ التحصيل           86
927700011 تربيت بدني-تربيت بدني          محمد                 ثمربخش               فارغ التحصيل           92
943901019 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري محمد                 ثمربخش               فارغ التحصيل           94
919495009 حسابداري‏                      کميل                 ثنايي                فارغ التحصيل           91
951112004 الهيات و معارف اسلامي- فقه و ح زينب                 جان پوشائي           فارغ التحصيل           95
933292029 حسابداري بازرگاني-حسابداري     عليرضا               جانبازفوتمي          فارغ التحصيل           93
895276039 مديريت صنعتي کاربردي           قاسم                 جانبازي              فارغ التحصيل           89
925898009 مديريت صنعتي                   قاسم                 جانبازي              فارغ التحصيل           92
955742206 مديريت بازرگاني                محسن                 جانبازي              فارغ التحصيل           95
932271020 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ ميلاد                جانبازي              فارغ التحصيل           93
875491078 حسابداري                       زري                  جانعلي پور           فارغ التحصيل           87
895491032 حسابداري                       خديجه                جاني                 فارغ التحصيل           89
845979535 اموربانکي                      زهرا                 جاني                 فارغ التحصيل           84
878405038 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     محسن                 جاني پور تروجني      فارغ التحصيل           87
901803614 علمي کاربردي حسابداري          مريم                 جاهدي                فارغ التحصيل           90
943901021 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري ميلاد                جاهدي فرد            فارغ التحصيل           94
925979026 اموربانکي                      افسانه               جباري                فارغ التحصيل           92
865491048 حسابداري                       فاطمه                جباري اميري          فارغ التحصيل           86
891803024 علمي کاربردي حسابداري          فاطمه                جباري اميري          فارغ التحصيل           89
921803039 علمي کاربردي حسابداري          آزاده                جباري بهمنان         فارغ التحصيل           92
895276040 مديريت صنعتي کاربردي           ياسر                 جباري کياسري         فارغ التحصيل           89
875103022 مترجمي زبان انگليسي            فرزانه               جدا                  فارغ التحصيل           87
881803013 علمي کاربردي حسابداري          رويا                 جدي لاي              فارغ التحصيل           88
885979044 اموربانکي                      حسين                 جراره                فارغ التحصيل           88
915742037 مديريت بازرگاني                حسين                 جراره                فارغ التحصيل           91
915979052 اموربانکي                      اکرم                 جردان                فارغ التحصيل           91
855491511 حسابداري                       باقر                 جعفر پور دزائي       فارغ التحصيل           85
881803014 علمي کاربردي حسابداري          باقر                 جعفر پور دزائي       فارغ التحصيل           88
865491049 حسابداري                       عباس                 جعفر پور موزيرجي     فارغ التحصيل           86
903292050 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيده سلاله           جعفر زادگان          فارغ التحصيل           90
878405054 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     مهين                 جعفر نژاد رضايي      فارغ التحصيل           87
851803014 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 جعفرپور              فارغ التحصيل           85
885742041 مديريت بازرگاني                مجتبي                جعفرپورکردخيلي       فارغ التحصيل           88
885492053 مديريت بازرگاني                مصطفي                جعفرزاده             فارغ التحصيل           88
895979039 اموربانکي                      ميثم                 جعفرزاده  خرم ابادي  فارغ التحصيل           89
875979504 اموربانکي                      سينا                 جعفرزاده اطربي       فارغ التحصيل           87
931803028 علمي کاربردي حسابداري          نرگس                 جعفرزاده افراپلي     فارغ التحصيل           93
922271026 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ نگين                 جعفرنژاد             فارغ التحصيل           92
939496015 مديريت بازرگاني                حسن                  جعفري                فارغ التحصيل           93
875103024 مترجمي زبان انگليسي            سحر السادات          جعفري                فارغ التحصيل           87
953901010 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري سعيد                 جعفري                فارغ التحصيل           95
875979057 اموربانکي                      سکينه                جعفري                فارغ التحصيل           87
855491012 حسابداري                       سميه                 جعفري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
885491300 حسابداري                       سهيلا                جعفري                فارغ التحصيل           88
913081046 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    سيد احمد             جعفري                فارغ التحصيل           91
915979053 اموربانکي                      شايسته               جعفري                فارغ التحصيل           91
856179011 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت فاطمه                جعفري                فارغ التحصيل           85
893292059 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فتانه                جعفري                فارغ التحصيل           89
901803018 علمي کاربردي حسابداري          فرهاد                جعفري                فارغ التحصيل           90
903292053 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فريبا                جعفري                فارغ التحصيل           90
845491020 حسابداري                       مجتبي                جعفري                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 84
865742016 مديريت بازرگاني                معصومه               جعفري                فارغ التحصيل           86
895491503 حسابداري                       مهري                 جعفري                فارغ التحصيل           89
875979042 اموربانکي                      ناهيد                جعفري                فارغ التحصيل           87
932991025 مديريت بيمه                    ناهيد                جعفري                فارغ التحصيل           93
885491038 حسابداري                       نيلوفر               جعفري                فارغ التحصيل           88
901803515 علمي کاربردي حسابداري          نيلوفر               جعفري                فارغ التحصيل           90
885103082 مترجمي زبان انگليسي            مهديه                جعفري اندار گلي      فارغ التحصيل           88
865536009 مترجمي زبان انگليسي            مهديه                جعفري اندر گلي       فارغ التحصيل           86
919496513 مديريت بازرگاني                سحر                  جعفري آق کمر         فارغ التحصيل           91
949496013 مديريت بازرگاني                ستاره                جعفري آق كمر         فارغ التحصيل           94
925742029 مديريت بازرگاني                ازيتا                جعفري پالندي         فارغ التحصيل           92
865742017 مديريت بازرگاني                سکينه                جعفري تلو کلائي      فارغ التحصيل           86
881803072 علمي کاربردي حسابداري          مريم                 جعفري تلوکلائي       فارغ التحصيل           88
893292060 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فهيمه                جعفري تير تاشي       فارغ التحصيل           89
895742026 مديريت بازرگاني                سکينه                جعفري تيرتاشي        فارغ التحصيل           89
875491054 حسابداري                       زهرا                 جعفري چاشمي          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 87
911803035 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 جعفري چاشمي          فارغ التحصيل           91
875103510 مترجمي زبان انگليسي            علي اکبر             جعفري خالجيري        فارغ التحصيل           87
913081048 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    حسين                 جعفري رباني باستاني  فارغ التحصيل           91
932271512 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ حسين                 جعفري رباني باستاني  فارغ التحصيل           93
875103023 مترجمي زبان انگليسي            فاطمه زهرا           جعفري زرنديني        فارغ التحصيل           87
885742080 مديريت بازرگاني                بصيرا                جعفري سارويي         فارغ التحصيل           88
885536054 مترجمي زبان انگليسي            رويا                 جعفري سجوبي          فارغ التحصيل           88
875276016 مديريت صنعتي کاربردي           سميه                 جعفري سوادکوهي       فارغ التحصيل           87
939495035 حسابداري‏                      زهرا                 جعفري سوادكوهي       فارغ التحصيل           93
901803019 علمي کاربردي حسابداري          اسماعيل              جعفري سوخت آبنداني   فارغ التحصيل           90
943901022 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري علي                  جعفري شبکلائي        فارغ التحصيل           94
933292030 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سيدنيما              جعفري صلاحي          فارغ التحصيل           93
901803615 علمي کاربردي حسابداري          محمد                 جعفري عبدالملکي      فارغ التحصيل           90
835492015 مديريت بازرگاني                انسيه                جعفري فراهاني        فارغ التحصيل           83
881803073 علمي کاربردي حسابداري          سيمين                جعفري گرجي           فارغ التحصيل           88
865491052 حسابداري                       ابراهيم              جعفري گله کلائي      فارغ التحصيل           86
927700012 تربيت بدني-تربيت بدني          سينا                 جعفري لاريمي         فارغ التحصيل           92
953901011 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري سينا                 جعفري لاريمي         فارغ التحصيل           95
903081049 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    الميرا               جعفري ماچکه پشتي     فارغ التحصيل           90
925491022 حسابداري                       سيدموسي              جعفري ماندي محله     فارغ التحصيل           92
855492514 مديريت بازرگاني                سميرا                جعفري منش(کتي)       فارغ التحصيل           85
893292061 حسابداري بازرگاني-حسابداري     سميرا                جعفري ميانائي        فارغ التحصيل           89
951306207 فقه و حقوق جزا                 فاطمه                جعفري ميدانسر        فارغ التحصيل           95
922271512 مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپ مقداد                جعفري ولو جائي       فارغ التحصيل           92
907700671 تربيت بدني-تربيت بدني          ياسر                 جعفري ولوجائي        فارغ التحصيل           90
929494029 الهيات و معارف اسلامي-فقه و حق محمد                 جعفريان عربي         اخذ کارداني            92
875491021 حسابداري                       سحر                  جغتائي               فارغ التحصيل           87
845979012 اموربانکي                      سعيد                 جگروند               فارغ التحصيل           84
855979021 اموربانکي                      ميترا                جلالوند الکامي       فارغ التحصيل           85
925979027 اموربانکي                      حميد                 جلالي                فارغ التحصيل           92
885491040 حسابداري                       سيد محمد علي         جلالي                فارغ التحصيل           88
925742030 مديريت بازرگاني                سيدفاطمه حسنا        جلالي                فارغ التحصيل           92
935742024 مديريت بازرگاني                سيدمحمدعلي           جلالي                فارغ التحصيل           93
855276509 مديريت صنعتي کاربردي           سيده ياسمن           جلالي                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
931803519 علمي کاربردي حسابداري          صديقه                جلالي                فارغ التحصيل           93
941395207 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا سيداسماعيل           جلالي اکردي          فارغ التحصيل           94
931803518 علمي کاربردي حسابداري          زهره                 جلالي اوجامحله       فارغ التحصيل           93
903292054 حسابداري بازرگاني-حسابداري     فاطمه                جلالي اوجامحلهء      فارغ التحصيل           90
856179013 علمي کاربردي نرم افزار کامپيوت حامد                 جلالي جيرنده         فارغ التحصيل           85
949496014 مديريت بازرگاني                امير                 جلالي زنوزي          فارغ التحصيل           94
925491801 حسابداري                       الهام                جلالي کل کناري       فارغ التحصيل           92
937700037 تربيت بدني-تربيت بدني          زهره                 جلالي کلکناري        فارغ التحصيل           93
898405018 فناوري اطلاعات و ارتباطات‏     سحر                  جلالي کلکناري        فارغ التحصيل           89
929495024 حسابداري‏                      کيوان                جلالي کلکناري        فارغ التحصيل           92
915276013 مديريت صنعتي کاربردي           مريم                 جلالي کلکناري        فارغ التحصيل           91
935742525 مديريت بازرگاني                مريم                 جلالي کلکناري        فارغ التحصيل           93
905276039 مديريت صنعتي کاربردي           سيده فاطمه           جلالي کوهي خيلي      فارغ التحصيل           90
925898507 مديريت صنعتي                   سيده فاطمه           جلالي کوهي خيلي      فارغ التحصيل           92
905979043 اموربانکي                      سيده فاطمه حسني      جلالي کوهي خيلي      فارغ التحصيل           90
951803017 علمي کاربردي حسابداري          الهام                جلالي كلكناري        فارغ التحصيل           95
953901012 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري زهره                 جلالي كلكناري        فارغ التحصيل           95
851803015 علمي کاربردي حسابداري          امير                 جليل فر              فارغ التحصيل           85
925103506 مترجمي زبان انگليسي            مهرزاد               جليلوند              فارغ التحصيل           92
907700658 تربيت بدني-تربيت بدني          نفيسه                جليلي                فارغ التحصيل           90
861803018 علمي کاربردي حسابداري          يوسف                 جليليان              فارغ التحصيل           86
934217507 علمي کاربردي حقوق قضايي-علوم ث مهدي                 جمال عباسي           فارغ التحصيل           93
905898037 مديريت صنعتي                   اميد                 جمال ليواني          فارغ التحصيل           90
855491013 حسابداري                       فاطمه                جمال ليواني          فارغ التحصيل           85
925276004 مديريت صنعتي کاربردي           زهرا                 جمالي                فارغ التحصيل           92
941803028 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 جمالي                فارغ التحصيل           94
906280018 مترجمي زبان انگليسي            سيد مهديار           جمالي                فارغ التحصيل           90
855979022 اموربانکي                      سيده فاطمه           جمالي                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
875742025 مديريت بازرگاني                سيده فاطمه           جمالي                فارغ التحصيل           87
923081044 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    کاوه                 جمالي                فارغ التحصيل           92
893081050 کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر    مريم                 جمالي                فارغ التحصيل           89
895276300 مديريت صنعتي کاربردي           مصطفي                جمالي                فارغ التحصيل           89
915898007 مديريت صنعتي                   مصطفي                جمالي                فارغ التحصيل           91
875103025 مترجمي زبان انگليسي            سيد محسن             جمالي مطلق اباتري    فارغ التحصيل           87
945608506 حقوق                           سيده فاطمه           جماليان              فارغ التحصيل           94
861803019 علمي کاربردي حسابداري          هوشيار               جمشيدي               فارغ التحصيل           86
905491050 حسابداري                       مهرانه               جمشيدي سورکي         فارغ التحصيل           90
845491508 حسابداري                       زهرا                 جمشيدي شهميري        فارغ التحصيل           84
871803016 علمي کاربردي حسابداري          زهرا                 جمشيدي شهميري        فارغ التحصيل           87
851803016 علمي کاربردي حسابداري          عاطفه                جمشيدي نژاد          فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
851803017 علمي کاربردي حسابداري          مرضيه سادات          جوادي                فارغ التحصيل         نقص کد ملی 85
895103018 مترجمي زبان انگليسي            مجيد                 جوادي اريا تپه       فارغ التحصيل           89
927700013 تربيت بدني-تربيت بدني          مرجان                جوادي ترمي           فارغ التحصيل           92
943901024 علوم ورزشي -مديريت و برنامه ري مرجان                جوادي ترمي           فارغ التحصيل           94
951395014 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا سارا                 جوادي كوچكسرائي      فارغ التحصيل           95
915103014 مترجمي زبان انگليسي            مهدي                 جوادي نسب            فارغ التحصيل           91
941395011 مديريت بازرگاني-بازرگاني بين ا ژاله                 جواديان              فارغ التحصيل           94
932991026 مديريت بيمه                    ندا                  جواديان              فارغ التحصيل           93
905492068 مديريت بازرگاني                سحاب                 جوان بخت طوسي        فارغ التحصيل           90
939495036 حسابداري‏                      اميرحسين             جوان گرمرودي         فارغ التحصيل           93
915742039 مديريت بازرگاني