برنامه مدیران گروه

برنامه مدیران گروه

دوشنبه - ۲۴ / تیر / ۱۳۹۸شناسهٔ خبر: MjM2
برنامه مدیران گروه

مدیر گروه

 

رشته

روز

ساعت ساعت

دکتر بخشی

 

مکانیک

چهارشنبه

11الی 12

 

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق علوم قضایی حقوق جزا

شنبه

11الی 12

دکتر مراد عباسی

 

فقه و حقوق

چهارشنبه

12الی 13

 

دکتر شهرام اصغری

 

حقوق خصوصی

سه شنبه

10الی 11

 

دکتر دوستدار

روانشناسی

یکشنبه

8الی 9

 

دکتر معصومی

کارشناسی وکاردانی حسابداری

دوشنبه

10الی 11

 

دکتر علیمرادی

تربیت بدنی

دوشنبه

11الی 12

 

دکتر زمانیا ن

مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه

یکشنبه

8الی 9

 

دکتر فغانی

کارشناسی ارشد حسابداری ومدیریت مالی

یکشنبه

11الی 12

دکتر فریده شعبانی راد

 

مترجمی زبان

دوشنبه

چهارشنبه

30/10الی 11

30/8الی 10

دکتر زهرا مژده

 

مدیریت بانکی

سه شنبه

10الی 11

استاد سارا شهبازیان

 

نرم افزار و کامپیوتر

یکشنبه

سه شنبه

10الی 11

13الی 14

 

 

    نظرات