تحویل پروژه و کارآموزی استاد نیکخواه

شنبه - ۱۳ / آذر / ۱۳۹۵شناسهٔ خبر: NTY

دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه و کارآموزی با استاد نیکخواه دارند جهت تحویل پروژه و کارآموزی در تاریخ 95/11/7 به اتاق مدیر مالی مراجعه نمایند.

    نظرات