چارت رشته

شناسه صفحه : [NTQ5]

 

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت

۱

حسابداری بازرگانی کاردانی فنی ورودی ۸۹ دریافت
ورودی ۹۰  و ۹۱ دریافت
ورودی ۹۲ دریافت

۲

حسابداری کاردانی همه ورودیها دریافت

۳

علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته همه ورودیها دریافت

۴

حسابداری کارشناسی پیوسته همه ورودیها دریافت

۵

حسابداری کارشناسی ارشد همه ورودیها دریافت

 

آخرین اخبار